Effect of use of herbal feed additive on coccidian invasion level and performance traits in goats

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 11–20
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Effect of use of herbal feed additive on coccidian invasion level and performance traits in goats

EWA STRZELEC1, ROMAN NIŻNIKOWSKI1, HENRYK RÓŻAŃSKI2, MACIEJ KLOCKIEWICZ3, KRZYSZTOF GŁOWACZ1, GRZEGORZ CZUB1, ALEKSANDRA DARKOWSKA1, KAROL SZYMAŃSKI1, AGNIESZKA POKROP1
1Division of Sheep and Goat Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Faculty of Medicine I, Poznan University of Medical Sciences – PUMS
3Division of Parasitology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of this study was to investigate if use of phytogenic feed additive based of bioactive herbal compounds affected coccidian invasions and production parameters in goats. This research was carried out on a flock of adult Boer goats and their offspring owned by the WULS-SGGW’s Sheep and Goat Research Farm in Żelazna. The experimental and control groups were established regarding 14 and 10 does for fecal analysis, respectively as well as 10 and 7 does for milk performance analysis, respectively. Does were at 2–7 lactation and reared 1–2 kids. The addition of herbal feed additive (ADICOX AP) was applied in feeding of experimental group in doze of 200 g per ton of concentrate. Individual fecal samples were collected directly from the rectum from does (beginning and end of trial time) as well as from kids (end of the experiment). The McMaster counting technique and the flotation method was applied for does and kids respectively. The whole experimental time lasted for approx. 3 months since kidding pick and data regarding milk yield of does and body weights of kids were collected in every 2-weeks period. The results indicated addition of ADICOX AP in preventing of coccidiosis in goats caused several observations regarding experimental group such as: I. advantageous course of lactation curve in milked goats, II. higher body weights of kids and higher daily gains during first weeks of rearing, III. significant lower number of oocytes per gram of faeces in adult goats and iv. decrease of highly infected kids. ADICOX AP demonstrated its high usefulness in prevention of coccidiosis in goats. Moreover, the advantageous trends in production traits, both in adult goats and in kids, gave additional benefit, which indicated the possibility of use ADICOX AP in standard breeding practice. Additionally this study also indicated the necessity of searching for naturally based feeding solutions in animal diets which may be helpful in maintaining parasitic infections and could bring better production yields for breeders.

Key words: goats, phytoncides, feed additive, coccidiosis, production performance

Streszczenie: Wpływ stosowania ziołowego dodatku paszowego na poziom inwazji kokcydiów oraz na wskaźniki użytkowe u kóz. Celem badawczym było określenie wpływu roślinnych dodatków paszowych bazujących na bioaktywnych składnikach na poziom zainfekowania kokcydiami oraz na wskaźniki produkcyjne u kóz. Badania prowadzono na stadzie kóz burskich wraz z potomstwem, będącym w posiadaniu Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz, RZD Żelazna, SGGW. Stado kóz podzielono na dwie grupy: doświadczalną i kontrolną, w których uwzględniono odpowiednio w analizie kału 14 i 10 matek, a w analizie cech mlecznych – 10 i 7 matek kozich. Kozy znajdowały się w 2–7 laktacji i odchowywały 1–2 koźląt. W żywieniu grupy doświadczalnej zastosowano dodatek roślinnej mieszanki ziołowej (ADOCPX AP) w dawce 200 g/tonę paszy treściwej. Doświadczenie prowadzono przez 3 kolejne miesiące od szczytu wykotów, rejestrując dane co dwa tygodnie: poziom mleczności kóz oraz masy ciała koźląt. W żywieniu kóz użyto pasz pochodzących z gospodarstwa w dawkach wg norm (Kowalski, 2001). Próby kału pobierano indywidualnie bezpośrednio z odbytu, przy czym u kóz dorosłych próbki pobierano dwa razy (na początku oraz na końcu doświadczenia), a u koźląt tylko przy zakończeniu doświadczenia. Stopień zainfekowania kóz dorosłych określono metodą McMastera, podczas gdy u koźląt zastosowano metodę flotacji w nasyconym roztworze NaCl. Przeprowadzone badania pozwoliły zauważyć, że zastosowanie preparatu ADICOX AP w profilaktyce kokcydiozy u kóz spowodowało w grupie doświadczalnej: 1) uzyskanie wyższej produkcji mleka u kóz matek, 2) uzyskanie wyższych mas ciała koźląt oraz wyższych przyrostów masy ciała w trakcie początkowego okresu odchowu, 3) istotne zmniejszenie liczby oocyst w 1 g kału u kóz dorosłych, oraz 4) korzystne oddziaływanie na zmniejszenie stopnia zainfekowania kokcydiami u koźląt. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić wysoką przydatność preparatu ADICOX AP w profilaktyce kokcydiozy u kóz. Ponadto polepszenie cech produkcyjnych stanowi dodatkowy atut przemawiający za wprowadzeniem tego dodatku do standardowego użycia. Niniejsza praca wskazuje także na możliwość poszukiwania takich dodatków paszowych opartych na naturalnych składnikach, które mogłyby zarówno pomóc w opanowaniu infekcji pasożytniczych, jak i podnosić wyniki produkcyjne u zwierząt hodowlanych.

Please use the following format to cite the selected article:
STRZELEC E., NIŻNIKOWSKI R., RÓŻAŃSKI H., KLOCKIEWICZ M., GŁOWACZ K., CZUB G., DARKOWSKA A., SZYMAŃSKI K., POKROP A. Effect of use of herbal feed additive on coccidian invasion level and performance traits in goats. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 11–20

Authors’ addresses:
Ewa Strzelec, Roman Niżnikowski, Krzysztof, Głowacz, Grzegorz Czub, Aleksandra Darkowska, Karol Szymański, Agnieszka Pokrop
Wydział Nauk o Zwierzętach – SGGW
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

Henryk Różański
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Maius
Wydział Lekarski 1
Katedra Medycyny Społecznej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań, Poland

Maciej Klockiewicz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej – SGGW
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

STRZELEC E., NIŻNIKOWSKI R., RÓŻAŃSKI H., KLOCKIEWICZ M., GŁOWACZ K., CZUB G., DARKOWSKA A., SZYMAŃSKI K., POKROP A. Effect of use of herbal feed additive on coccidian invasion level and performance traits in goats