The character types of the blind guide dogs

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 5–9
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

The character types of the blind guide dogs

MARIAN BRZOZOWSKI, KATARZYNA KRYM
Animal Breeding and Production Department, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of this study was to determine the character types of the blind guide dogs, in correlation with theirs breed, gender and age. The analysis was based on final results of the training prepared by the Polish Association of the Blind. There were no statistical differences when comparing the final examination results (number of points scored) with regard to breed animals’ and their gender. Dependence was found between the dogs character types and the correctness of tasks: dogs in sanguine type are the most suitable for specialized training, but in a group of dogs that successfully completed the exam were also choleric dogs – hyperactive and phlegmatic – slow, which are less predisposed to work with man, but through proper training they can work as a guide the blind.

Key words: dog character types, guide dog the blind, dogs training

Streszczenie: Typy charakterów psów przewodników niewidomych. Celem badania było określenie rodzaju charakteru psów przewodników niewidomych w korelacji z ich rasą, płcią i wiekiem. Analizę oparto na ostatecznych wynikach szkolenia opracowanego przez Polski Związek Niewidomych. Nie zaobserwowano istotnych różnic przy porównaniu wyników egzaminu końcowego (liczba zdobytych punktów) w odniesieniu do rasy zwierząt i ich płci. Stwierdzono zależność między różnymi typami charakterów psów: psy w typie sangwinicznym są najbardziej odpowiednie dla szkoleń specjalistycznych, ale w grupie psów, które pomyślnie zaliczyły egzamin były również psy o charakterze cholerycznym – nadpobudliwe, oraz psy w typie flegmatycznym – powolne, które są mniej predysponowane do pracy z człowiekiem, ale poprzez odpowiednie przeszkolenie mogą pracować jako przewodnicy niewidomych.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZOZOWSKI M., KRYM K. The character types of the blind guide dogs. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 5–9

Authors’ address:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
BRZOZOWSKI M., KRYM K. The character types of the blind guide dogs