Water resistance of glue lines in windows made of selected exotic wood species

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 70-77
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Water resistance of glue lines in windows made of selected exotic wood species

EWA SUDOŁ, PAWEŁ SULIK
Department of Structures and Building Elements, Building Research Institute − ITB

Abstract: The paper presents test results for water resistance of glue lines of 2K PVAC/Al(NO3)3, EPI, and PUR adhesives and respectively white meranti, eucalyptus and sapele wood. The glue lines were assessed for their shear strength after soaking in water, as well as for their delamination degree and shear strength decrease after delamination test. The results obtained were compared with relevant national and European criteria for semi−finished products used in windows, during which the following glue lines proved compliant: EPI and PUR − white meranti wood, PVAC/Al(NO3)3, EPI and PUR − eucalyptus wood, and PUR − sapele wood. At the same time it was also observed that strength of glue lines in the control samples of white meranti products had not complied with national requirements.

Key words: joinery, wooden window, water resistance, glue line, adhesive, EPI, PUR, PVAC, exotic wood, white meranti, eucalyptus, sapele

Streszczenie: Wodoodporność połączeń klejowych w stolarce okiennej z wybranych gatunków drewna egzotycznego. W pracy zaprezentowano rezultaty badań nad wodoodpornością połączeń z klejów 2K PVAC/Al(NO3)3, EPI oraz PUR i drewna odpowiednio damarzyk, eukaliptus oraz sapeli. Określono wytrzymałość połączeń klejowych na ścinanie po zanurzeniu w wodzie oraz stopień rozwarstwienia i spadek wytrzymałości połączeń na ścinanie po teście delaminacji. Uzyskane wyniki zestawiono z odnośnymi kryteriami krajowymi i europejskimi dla półfabrykatów do stolarki okiennej, stwierdzając zgodność w odniesieniu do połączeń z klejów EPI oraz PUR i drewna damarzyk, klejów PVAC/Al(NO3)3, EPI oraz PUR i drewna eukaliptus, a także kleju PUR i drewna sapeli. Zauważono jednocześnie, że wytrzymałość połączeń w kontrolnych próbkach półfabrykatów z drewna damarzyk nie spełniła wymagań krajowych.

Please use the following format to cite the selected article:
SUDOŁ E., SULIK P. 2011. Water resistance of glue lines in windows ma de of selected exotic wood species. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 70-77

Authors’ address:
Ewa Sudoł, Paweł Sulik
Building Research Institute
Department of Structures and Building Elements
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
e-mail: e.sudol@itb.pl
p.sulik@itb.pl
SUDOŁ E., SULIK P. 2011. Water resistance of glue lines in windows ma de of selected exotic wood species