VOC emissions from melamine films and finish foils

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 54-58
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

VOC emissions from melamine films and finish foils

AGATA STACHOWIAK-WENCEK, WŁODZIMIERZ PRĄDZYŃSKI, PAULINA KRZYWOSIŃSKA
Faculty of Wood Technology, Institute of Chemical Wood Technology, Poznań University of Life Sciences

Abstract: The paper presents results of investigations on VOC emissions from melamine films and finish foils, i.e. materials used to refine surface of wood-based materials. Compound adsorption was carried out on the Tenax TA solid sorbent. Volatile organic compounds were analysed with the assistance of gas chromatography coupled with mass spectrometry and thermal desorption (GC/MS/TD). It was concluded, on the basis of the obtained research results, that the tested finishing materials were characterised by relatively low levels of noxious emissions.

Key words: Volatile organic compounds (VOC), Emission, Melamine films, Finish foils , Wood-based materials, Chamber studies, GC/MS/TD

Streszczenie: Emisja VOC z filmów melaminowych oraz folii finish. W pracy przedstawiono wyniki badań emisji VOC z filmów melaminowych oraz folii finish, materiałów stosowanych do uszlachetniania powierzchni tworzyw drzewnych. Adsorpcję związków przeprowadzono na sorbencie stałym Tenax TA. Lotne związki organiczne analizowano za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej z spektrometrią masową oraz termiczną desorpcją GC/MS/TD. W oparciu o uzyskane rezultaty stwierdzono, że badane materiały uszlachetniające charakteryzowały się stosunkowo niskim poziomem szkodliwych emisji.

Please use the following format to cite the selected article:
STACHOWIAK-WENCEK A., PRĄDZYŃSKI W., KRZYWOSIŃSKA P. 2011. VOC emissions from melamine films and finish foils. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 54-58

Authors’ address:
Agata Stachowiak-Wencek
Institute of Chemical Wood Technology
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-637 Poznań
e-mail: agates@up.poznan.pl
STACHOWIAK-WENCEK A., PRĄDZYŃSKI W., KRZYWOSIŃSKA P. 2011. VOC emissions from melamine films and finish foils