Assessment of permeability and pore water pressure in Warsaw clays based on in situ measurements

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (2), 2011: 185–192
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (2), 2011)

Assessment of permeability and pore water pressure in Warsaw clays based on in situ measurements

ZDZISŁAW SKUTNIK
Department of Geotechnical Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents the results of groundwater monitoring program executed for the water intake at Stegny test site and for the deep foundation of the hotel building. It has been observed that during the excavation of massive in the Warsaw clays, the hydrostatic distribution of the pore water pressure do not remain constant, but changes into a new equilibrium groundwater flow regime. Negative pore water pressure (due to unloading) results in the increasing of effective stress within the clay subsoil for the short time conditions. Nevertheless observations and measurements confirmed the hydrostatic distribution of the pore water pressure for the long term conditions. This fact has to be taken into account for the estimation of the geotechnical parameters for the long term stability of the structure and the general safety.

Key words: Warsaw clays, effective stress, pore water pressure measurement

Streszczenie: Ocena przepuszczalności i ciśnienia wody w porach w Iłach Warszawskich na podstawie badań in situ. W artykule przedstawiono wyniki monitoringu wód podziemnych prowadzonego dla głębokiego fundamentu budynku hotelu oraz ujęcia wody oligoceńskiej w dzielnicy Stegny. Wyniki obserwacji wykazały, że podczas wykonywania wykopu fundamentowego w słaboprzepuszczalnych iłach plioceńskich, nazywanych w tym artykule Iłami Warszawskimi, ciśnienie wody w porach ulega zmianom, dążąc do stanu równowagi w nowych warunkach brzegowych. Ujemne ciśnienie wody w porach powstające na skutek odprężenia wykopem powodują krótkotrwały wzrost naprężenia efektywnego w podłożu. Niemniej jednak obserwacje i pomiary ciśnienia wody w porach iłów wykazują, że w warunkach długotrwałych ciśnienie dąży do rozkładu hydrostatycznego. Fakt ten należy uwzględniać przy wyznaczaniu parametrów geotechnicznych zarówno wytrzymałościowych, jak i odkształceniowych do oceny stateczności i bezpieczeństwa w warunkach długotrwałych.

Please use the following format to cite the selected article:
SKUTNIK Z. 2011. Assessment of permeability and pore water pressure in Warsaw clays based on in situ measurements. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (2): 185–192

Author’s address:
Zdzisław Skutnik
Katedra Geoinżynierii
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: zdzislaw_skutnik@sggw.pl
SKUTNIK Z. 2011. Assessment of permeability and pore water pressure in Warsaw clays based on in situ measurements

 

10.2478/v10060-011-0054-0