Analysis of the connections between hydromorphological conditions and biocenotic diversity on the example of the Zwoleńka River

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (2), 2011: 173–184
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (2), 2011)

Analysis of the connections between hydromorphological conditions and biocenotic diversity on the example of the Zwoleńka River

KAROLINA SAWA, ZBIGNIEW POPEK
Department of Hydraulic Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents the evaluation of ecological status of two hydromorphologically diverse stream reaches of the Zwoleńka River. The studied sections of 500 m length are localized in a natural river-bed (Siekierka) and river-bed transformed due to a regulation (Zwoleń). The hydromorphological assessment of the stream has been performed by means of River Habitat Survey method (RHS). Level of habitat transformation has been determined with a help of numerical indices of the method: HMS and HQA; their naturalness has been also evaluated. Biotic conditions have been evaluated on a base of macrophyte river assessment and benthos macroinvertebrates. Macroinvertebrates have been determined to the level of family and following water quality indices have been also calculated: BMWP-Pl, ASPT, and EPT%. Value of BMWP-Pl has revealed that waters within the natural section of the stream could be qualifi ed to the II grade of quality, while those in transformed section – to III grade. Moreover, it has been found that EPT% indicator has been much higher in non-transformed section. Evaluation of examined stream sections on a basis of Macrophyte Index for Rivers (MIR) has revealed that the numerical value of the indicator has been almost unaffected by the river-bed transformation degree. In both cases, examined fragments of the stream have been qualifi ed as the II grade. In addition, physicochemical determinations of water have been carried out. However, no substantial differences of water quality, that could influence on biocenotic diversity of those habitats, between analyzed stream sections, have been recorded. Content of organic particles in sediments as well as granulation characteristics have been determined as well. Therefore, the present research has allowed to learn some relationships between abiotic and biotic elements of a small lowland river, which can be an initial point for further studies.

Key words: river hydromorphology, macroinvertebrates, macrophytes, ecological status of river

Streszczenie: Analiza związku warunków hydromorfologicznych ze zróżnicowaniem biocenotycznym na przykładzie rzeki Zwoleńki. W artykule przedstawiono ocenę stanu ekologicznego dwóch zróżnicowanych pod względem hydromorfologicznym odcinków rzeki Zwoleńki. Odcinki badawcze o długości 500 m zlokalizowano w korycie naturalnym (Siekierka) i przekształconym w wyniku regulacji (Zwoleń). Ocena hydromorfologiczna rzeki została wykonana przy użyciu metody River Habitat Survey (RHS). Za pomocą liczbowych indeksów tej metody HMS i HQA określono stopień przekształcenia siedlisk oraz oceniono ich naturalność. Warunki biotyczne oceniono na podstawie makrofitowej metody oceny rzek oraz makrobezkręgowców bentosowych. Makrobezkręgowce oznaczono do poziomu rodziny oraz obliczono wskaźniki jakości wody BMWP-Pl, ASPT i EPT%. Na podstawie BMWP-Pl stwierdzono, że wody odcinka naturalnego zaliczają się do II klasy jakości, a przekształconego – do III klasy. Stwierdzono ponadto, że wskaźnik EPT% był znacznie wyższy na odcinku nieprzekształconym. Ocena badanych odcinków na podstawie Makrofi towego Indeksu Rzecznego (MIR) wykazała, że na wartość liczbową tego wskaźnika stopień przekształcenia koryta nie miał większego wpływu. W obydwu przypadkach badane odcinki rzeki zaklasyfikowano do klasy II. Dodatkowo przeprowadzone zostały badania fizykochemiczne wody. Pomiędzy analizowanymi odcinkami badawczymi nie odnotowano istotnych różnic w jakości wody, które mogłoby wpływać na zróżnicowanie biocenotyczne tych stanowisk. Określono także zawartość części organicznych w osadach oraz określono charakterystyki uziarnienia. Dotychczasowe badania umożliwiły więc określenie pewnych relacji pomiędzy elementami abiotycznymi a elementami biotycznymi małej rzeki nizinnej i mogą stanowić bazę wyjściową do dalszych badań.

Please use the following format to cite the selected article:
SAWA K., POPEK Z. 2011. Analysis of the connections between hydromorphological conditions and biocenotic diversity on the example of the Zwoleńka River. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (2): 173–184

Authors’ address:
Karolina Sawa, Zbigniew Popek
Katedra Inżynierii Wodnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Polska
e-mail: karolina_sawa@sggw.pl
zbigniew_popek@sggw.pl
SAWA K., POPEK Z. 2011. Analysis of the connections between hydromorphological conditions and biocenotic diversity on the example of the Zwoleńka River

10.2478/v10060-011-0053-1