Settlement evaluation of spread foundations on heavily preconsolidated cohesive soils

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (2), 2011: 113–120
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (2), 2011)

Settlement evaluation of spread foundations on heavily preconsolidated cohesive soils

ZBIGNIEW LECHOWICZ, SIMON RABARIJOELY, PAWEŁ GALAS, DARIUSZ KIZIEWICZ
Department of Geotechnical Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents the results of field and laboratory tests performed on the heavily preconsolidated boulder clays which prevail on the campus of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW as foundation layers. Based on the results of field and laboratory tests a problem of spatial variability assessment of the thickness of foundation layers and the soil parameters is discussed. Special attention is drawn to the selection of the design values of oedometer moduli and the suitability of calculation methods for settlement evaluation. Calculated settlements were approved by the field measurements performed during building construction.

Key words: spread foundations, Eurocode 7, Serviceability Limit States, cohesive soils

Streszczenie: Ocena osiadań fundamentów bezpośrednich posadowionych na prekonsolidowanych gruntach spoistych. Projektowanie budynków z użytkową częścią podziemną stwarza często warunki bezpośredniego posadowienia fundamentów na występujących w podłożu silnie prekonsolidowanych gruntach spoistych. Duże wartości parametrów wytrzymałościowych prekonsolidowanych gruntów spoistych powodują, że decydujące znaczenie ma zapewnienie nieprzekroczenia stanu granicznego użytkowalności. Zróżnicowanie obciążenia przy zmiennej miąższości występujących warstw, charakteryzujących się najczęściej różną ściśliwością, wymaga od projektanta bardziej precyzyjnej prognozy osiadań. Poprawna prognoza osiadań, oprócz oceny obciążeń i dobrego rozpoznania warunków geotechnicznych posadowienia, wymaga właściwego doboru parametrów geotechnicznych do obliczeń. W artykule przeprowadzono ocenę przemieszczeń pionowych fundamentów bezpośrednich posadowionych na silnie prekonsolidowanych glinach zwałowych. Moduły ściśliwości wyznaczono na podstawie badań dylatometrycznych wykorzystując w interpretacji zależność podaną przez Marchettiego oraz zależność opracowaną dla gruntów spoistych z rejonu Warszawy. Obliczenia przemieszczeń pionowych pozwoliły na ocenę doboru modułów ściśliwości z badań dylatometrycznych oraz porównanie obliczonych przemieszczeń pionowych na podstawie wyznaczonych modułów oraz analizy numerycznej z wartościami pomierzonymi.

Please use the following format to cite the selected article:
LECHOWICZ Z., RABARIJOELY S., GALAS P., KIZIEWICZ D. 2011. Settlement evaluation of spread foundations on heavily preconsolidated cohesive soils. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (2): 113–120

Authors’ address:
Zbigniew Lechowicz, Simon Rabarijoely, Paweł Galas, Dariusz Kiziewicz
Katedra Geoinżynierii
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.pl
LECHOWICZ Z., RABARIJOELY S., GALAS P., KIZIEWICZ D. 2011. Settlement evaluation of spread foundations on heavily preconsolidated cohesive soils

 

10.2478/v10060-008-0097-z