Slope erosion control with the use of fly-ash and sewage sludge

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (2), 2011: 101–111
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (2), 2011)

Slope erosion control with the use of fly-ash and sewage sludge

EUGENIUSZ KODA, PIOTR OSIŃSKI
Department of Geotechnical Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents alternative methods of the earth slopes reinforcement. The techniques proposed utilise recycled materials such as fly-ash and sewage sludge. It is described how implementation of fly-ash made capping materials and hydroseeding method (with the use of the sewage sludge) can effectively control high earth slopes erosion, based on the example of embankment type landfill where remedial works were proceeded. Moreover, it is assessed how the influence of the vegetation cover on engineered landfills, can signifi cantly increase the safety factor of slopes.

Key words: slope stability, reinforcement, vegetation cover, recycled materials, landfill

Streszczenie: Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp z wykorzystaniem popiołów lotnych i osadów ściekowych. Jednym z najważniejszych elementów rekultywacji starych składowisk odpadów typu nadpoziomowego jest wzmocnienie i stabilizacja skarp dla zabezpieczenia przed utratą stateczności i niekorzystnymi procesami erozyjnymi. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi powinny być podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie należy wykonać prace inżynierskie dla zapewnienia stateczności ogólnej skarpy (rekultywacja techniczna), natomiast w drugim etapie przeprowadza się zabiegi pratotechniczne dla wytworzenia zwartej szaty roślinnej na powierzchni skarp (rekultywacja biologiczna). Dla przyszłego zagospodarowania powierzchni składowiska podstawowe znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego nachylenia skarp i uformowania warstwy przykrycia zgodnie z zasadami stosowanymi w robotach ziemnych (dobór gruntu i jego zagęszczenie). Do stabilizacji skarp składowisk mogą być stosowane mieszaniny z wykorzystaniem popiołów lotnych, gruntu i osadów ściekowych. W artykule przedstawiono zasady i przykłady wykonywania konstrukcji ziemnych dla poprawy stateczności skarp oraz sposób stabilizacji powierzchni skarpy z wykorzystaniem popiołów lotnych. Popioły lotne i osady ściekowe stanowią materiał nawozowy bogaty w substancje mineralne i organiczne, wolno rozkładający się, przez co nie ulega wypłukiwaniu i jest łatwo przyswajalny przez rośliny. Wbudowywanie mieszanin na skarpach może być realizowane z wykorzystaniem hydroobsiewu lub innych technik stosowanych do zabudowy skarp. Metoda hydroobsiewu znalazła zastosowanie głównie w zadarnianiu skarp budowli ziemnych, np. nasypów drogowych, stawów osadowych i budowli hydrotechnicznych, ale może być również zastosowana do stabilizacji skarp składowisk i zwałowisk. Wykonana poprawnie i w odpowiednim czasie zabudowy skarp umożliwiają uzyskanie dobrej jakości zadarnienia. Właściwości popiołów lotnych poprawiają żyzność utworzonej na skarpie warstwy rekultywacyjnej i zwiększają jej pojemność wodną, stwarzającą korzystne warunki dla wprowadzenia i utrzymania roślinności w okresach suchych.

Please use the following format to cite the selected article:
KODA E., OSIŃSKI P. 2011. Slope erosion control with the use of fly-ash and sewage sludge. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (2): 101–111

Author’s address:
Eugeniusz Koda
Katedra Geoinżynierii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Nowoursynowska 159
02–776 Warszawa, Poland
KODA E., OSIŃSKI P. 2011. Slope erosion control with the use of fly-ash and sewage sludge

10.2478/v10060-008-0096-0