Evaluation methods of agricultural potential in rural areas including environmental function

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (1), 2011: 87–97
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (1), 2011)

Evaluation methods of agricultural potential in rural areas including environmental function

RADKA VÁCHALOVÁ1, ŠTĚPÁNKA MATĚJKOVÁ2, JAN VÁCHAL1, PETRA PÁRTLOVÁ1, MIROSLAV DUMBROVSKÝ3, LUBOŠ JURÍK4
1The University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic.
2Crop Research Institute, Praha, Czech Republic.
3Brno University of Technology, Czech Republic
4Slovak Agriculture University, Nitra, Slovakia

Abstract: The study focuses on the environmental evaluation of land in the territory of interest by means of assessing the non-production functions. This topic is currently becoming one of the crucial moments in agriculture, water management as well as nature and landscape conservation. The soil represents an important component of the environment and influences both the quality and the quantity of produced foodstuffs due to the fact that being an abiotic factor, the soil is a part of many different natural and artificial ecosystems, affecting thus the hydrosphere, atmosphere and biosphere. The soil provides nutrients for plant growth, necessary for animal as well as human nutrition. It plays an important part in recycling and detoxification of organic materials and in the cycles of many elements. The proposed solution consists in the evaluation of the non-production soil functions in a particular territory according to chosen, usually unchangeable, soil properties on the basis of the proposed method of rating. The method is based on creating evaluation classes comprising the individual categories of soil properties. The rating expressing particular categories indicates the range of the non-production functions within the soil-ecological units in the territory of interest. The research was carried out in a territory only moderately impacted by human industrial activities. The results of the evaluation of chosen soil functions can be used in the studies focused on landscape and soil protection or in the proposals of environment-friendly management models in accordance with the rules of agricultural policy included in appropriate regulations aimed at the protection of varied environmental components.

Key words: farmland, soil properties, environmental functions, non-production functions, method of rating

Streszczenie: Metoda oceny potencjału produkcyjnego obszarów rolniczych z uwzględnieniem ich funkcji przyrodniczych. Praca dotyczy metodyki oceny produkcyjnego potencjału gleb z uwzględnieniem nieprodukcyjnych funkcji gleby. Gleba jest podstawowym komponentem przyrody i wpływa na jakość i ilość produkowanej żywności. Jednocześnie jest abiotycznym składnikiem różnych naturalnych i sztucznych ekosystemów, i wpływa na hydrosferę, atmosferę i biosferę. Gleba jest zarówno zbiornikiem składników potrzebnych dla rozwoju roślin, jak również jest miejscem recyrklulacji i detoksykacji zanieczyszczeń organicznych i innych związków mineralnych. Proponowana metodyka polega na wycenie punktowej nieprodukcyjnych funkcji gleby. Istota tej metody polega na przyporządkowaniu wartości punktów w zależności od kategorii i charakterystyki gleby. Na podstawie liczby punktów były określone stopnie środowiskowych funkcji ekologicznych jednostek gleby na obszarze badań. Badania prowadzono w miejscach, w których negatywne oddziaływanie przemysłu jest minimalne. Wyniki badań służyć będą do opracowania koncepcji ochrony gleb i krajobrazu lub mogą być wykorzystane w modelach symulacyjnych dla prognozowania sposobów gospodarowania zasobami glebowymi, przyjaznymi dla środowiska. Sposoby te mogą być wykorzystane do opracowania dobrych praktyk rolniczczych uwzględniających przede wszystkim środowiskowe funkcje gleby.

Please use the following format to cite the selected article:
VÁCHALOVÁ R., MATĚJKOVÁ Š., VÁCHAL J., PÁRTLOVÁ P., DUMBROVSKÝ M., JURÍK L. 2011. Evaluation methods of agricultural land potential including environmental function. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Land Reclamation 43 (1): 87–97

Authors’ address:
Radka Váchalová
The University of South Bohemia
370 05 České Budějovice,
Studentska 13
Czech Republic
e-mail: r.vachalova@seznam.cz
VÁCHALOVÁ R., MATĚJKOVÁ Š., VÁCHAL J., PÁRTLOVÁ P., DUMBROVSKÝ M., JURÍK L. 2011. Evaluation methods of agricultural land potential including environmental function

 

10.2478/v10060-008-0095-1