Effect of hydrogel on the turf grass species growing under salt stress

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (1), 2011: 47–55
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (1), 2011)

Effect of hydrogel on the turf grass species growing under salt stress

HADAM ANNA1, WROCHNA MARIOLA2, KARACZUN ZBIGNIEW1
1Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Laboratory of Basic Research in Horticulture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Hydrogels can absorb huge amount of water and so are able to decrease the drought stress in plants. They are used in horticulture and agriculture for years. It is possible that they may be applied also on the grass near – road areas. Because of water defi cient and high salinity growth of plants in these conditions is however hard. Meanwhile, too high concentration of ions in soil can decrease effi cacy of hydrogel, since it can absorb water and cations as well. Nevertheless there is still too less studies on such problem. From this point of view it seems that the complex assessment of hydrogels effect on urban lawn grass is needed. The aim of the study was therefore the evaluation of grasses condition after their cultivation under salt stress with and without hydrogels amendment. Experience was conducted for four months in the controlled green house conditions. The efficacy of hydrogels amendment was measured by the grass reactions (turfs height, fresh matter content and level of membranes injury) on three levels of salinity. The results allowed concluding that, concentration of the road de- icing salt was the main factor, which affected condition of all tested species. This reaction was independent on the presence of hydrogel. Nevertheless under low and medium saline conditions watersorbent weakened signifi cantly infl uence of salt stress on the grass.

Key words: drought, water sorbent, salt stress, urban lawn grass

Streszczenie: Wpływ hydrożelu na wybrane gatunki traw gazonowych uprawianych w warunkach stresu solnego. Hydrożele to substancje zdolne do gromadzenia dużej ilości wody, a wykorzystywane w praktyce mają łagodzić skutkisuszy u roślin. Stosowane są od lat w ogrodniczej i rolniczej produkcji roślinnej, być może znajdą również zastosowanie w pielęgnacji zieleni przyulicznej. Obszary przyuliczne są szczególnie trudne do rozwoju roślinności – występuje tam jednak nie tylko deficyt wody, ale i zasolenie. Obecność nadmiernej ilości jonów w roztworze glebowym może tymczasem obniżać skuteczność działania hydrożelu, który oprócz wody sorbuje również kationy. Brak jest jednak wystarczającej wiedzy na ten temat. Istnieje zatem potrzeba kompleksowej oceny skuteczności hydrożeli w warunkach przyulicznych, uwzględniającej jednocześnie kilka czynników stresowych. Opracowanie to prezentuje wstępne wyniki badań działania hydrożelu w warunkach zasolenia na przykładzie reakcji wybranych gatunków traw gazonowych (kostrzewy czerwonej odm. Raisa, wiechliny łąkowej odm. Jarotka i życicy trwałej odm. Accent), które występują powszechnie na trawnikach przyulicznych. Doświadczenie wazonowe prowadzono przez cztery miesiące w kontrolowanych warunkach szklarniowych. Miarą skuteczności działania hydrożelu była ocena: wysokości darni, produkcji świeżej masy i stopnia uszkodzenia błon komórkowych traw narażonych na trzy poziomy zasolenia podłoża, w obecności i przy braku sorbentu. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że głównym czynnikiem determinującym niniejsze parametry było stężenie soli w podłożu. Reakcja ta była niezależna od obecności hydrożelu w podłożu. Mimo to w warunkach małego oraz średniego zasolenia dodatek sorbentu osłabił istotnie działanie stresu solnego na badane trawy.

Please use the following format to cite the selected article:
HADAM A., WROCHNA A., KARACZUN Z. 2011. Effect of hydrogel on the turf grass species growing under salt stress. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (1): 47–55

Authors’ addresses:
Anna Hadam
Zbigniew Karaczun
Katedra Ochrony Środowiska – SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
e-mail: annah15@wp.pl
zbigniwe_karaczun@sggw.pl

Mariola Wrochna
Samodzielny Zakład Przyrodniczy Podstaw
Ogrodnictwa – SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
e-mail: mariola.wrochna@gmail.com

HADAM A., WROCHNA A., KARACZUN Z. 2011. Effect of hydrogel on the turf grass species growing under salt stress

 

10.2478/v10060-008-0092-4