Recorded lag times of snowmelt events in a small catchment

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (1), 2011: 37–46
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (1), 2011)

Recorded lag times of snowmelt events in a small catchment

AGNIESZKA HEJDUK, KAZIMIERZ BANASIK
Department of Water Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The hydrological and meteorological data collected in small, lowland catchment during snowmelt floods have been used to calculate lag time of runoff (Lag) and lag time of sediment yield (Lags). Both, Lag and Lags are important characteristics of the instantaneous unit hydrograph (IUH) and instantaneous unit sedimentgraph (IUSG). Field data from Zagożdżonka River catchment have been used to demonstrate the relationship between lag times. The results of investigation show that: a) there is a strong relationship between Lag and Lags; b) in most cases the value of a = Lags/Lag is smaller than 1; c) in case of snowmelt floods there was only poor correlation between parameter a and the total runoff depth (water supply).

Key words: snowmelt floods, suspendent sediment transport, lag time of runoff and sediment yield

Streszczenie: Zarejestrowane czasy opóźnienia wody i rumowiska podczas wezbrań roztopowych w małej zlewni. Czas opóźnienia odpływu wody (Lag) oraz czas opóźnienia odpływu rumowiska (Lags) są ważnymi charakterystykami chwilowego hydrogramu jednostkowego – IUH oraz chwilowego sedymentogramu jednostkowego – IUSG. Ich znajomość pozwala na wyznaczenie tzw. parametru transportu rumowiska B, będącego kluczowym parametrem IUSG. Badania prowadzono w małej, nizinnej zlewni rzeki Zagożdżonki, położonej 100 km na południe od Warszawy. Analizie poddano 22 fale roztopowe odnotowane w okresie 1998–2009. Wykorzystując dane pomiarowe ze stacji badawczej w Czarnej, dla wszystkich fal obliczono czasy opóźnienia odpływu wody, a dla 14 spośród ww. fal, dla których posiadano komplet danych, obliczono także czasy opóźnienia odpływu rumowiska. We wszystkich przypadkach czas opóźnienia odpływu rumowiska był mniejszy niż czas opóźnienia odpływu wody, co oznacza, że kulminacja fali rumowiska następowała przed kulminacją fali odpływu wody. Stosunek wartości Lags do Lag zawierał się w przedziale 0.41–0.98; wartość średnia wyniosła 0.79; odchylenie standardowe 0.17. Dla wszystkich analizowanych zdarzeń stosunek Lags do Lag był mniejszy od 1.

Please use the following format to cite the selected article:
HEJDUK A., BANASIK K. 2011. Recorded lag times of snowmelt events in a small catchment. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (1): 37–46

Authors’ address:
Agnieszka Hejduk, Kazimierz Banasik
Katedra Inżynierii Wodnej – SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: agnieszka _hejduk@sggw.pl
kazimierz_banasik@sggw.pl
HEJDUK A., BANASIK K. 2011. Recorded lag times of snowmelt events in a small catchment

 

10.2478/v10060-008-0091-5