Ground water fed system restoration on the area of Przemkowsko-Przecławskie Wetlands

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (1), 2011: 13–23
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (1), 2011)

Ground water fed system restoration on the area of Przemkowsko-Przecławskie Wetlands

ANDRZEJ BRANDYK
Department of Water and Soil Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of the paper is the estimation of hydrological conditions occurring on the area of Przemkowsko-Przecławskie Wetlands in the proposed water management scenarios, which are implemented to restore natural values of the wetland environment. In each of the scenarios, the operation parameters of hydraulic structures were changed, causing the potential increase of ground water alimentation to the wetland area. Common and recognized ground water flow model MODFLOW was used to calculate ground water levels for each scenario and to study the long-term effect of restoration measures on Przemkowsko-Przecławskie Wetlands. Following hydrological characteristics were analysed: mean of the mean ground water levels, inundation frequency, mean ground water amplitude and mean low ground water levels. These characteristics were modeled for the long-term period 1964–1985 for unsteady flow conditions and were compared with the values adopted from intact, reference wetlands. It was proved, that slowing down the outflow of ground water (scenario 1) didn’t provide hydrological conditions desired for the maintenance of swampy habitats. The combination of outfl ow slow down and restriction of ground water abstraction by existing pumping stations (scenario 2) didn’t guarantee the maintenance of desired values of hydrological characteristics for a swampy habitat as well. The realization of the proposed scenarios enables to keep proper conditions for wet and moist habitats. The management policy for Przemkowsko-Przeclawskie Wetlands should then be directed at the development of those habitats, providing broad realization of environmental protection goals.

Key words: Wetlands restoration, hydrological characteristics, ground water flow modeling, water management scenarios, habitat types

Streszczenie: Renaturyzacja systemu mokradeł zasilanych podziemnie na obszarze Bagien Przemkowsko-Przecławskich. W pracy wykorzystano modelowanie przepływu wód podziemnych do obliczenia charakterystyk hydrologicznych wód podziemnych na renaturyzowanym obszarze Bagien Przemkowsko-Przecławskich, dla różnych wariantów gospodarowania wodą. Analizowane charakterystyki hydrologiczne obejmowały: średnie stany wody, średnie amplitudy zwierciadła wody, częstotliwości zalewu oraz średnie stany niskie. Ich wartości uzyskano dla wieloletniego okresu 1964–1985 drogą modelowania nieustalonego przepływu wód podziemnych, a następnieporównano je z wartościami charakterystyk dla mokradeł referencyjnych. Na podstawie tego porównania stwierdzono, że w granicach obiektu badań odtwarzane siedliska odznaczały się warunkami wodnymi, korzystnymi dla podmokłych łąk z dominacją ziołorośli i zbiorowisk kaczeńcowych. Warunki takie uzyskano w wariantach gospodarowania wodą, zakładających kombinację spowolnienia odpływu przez urządzenia piętrzące z ograniczeniem ujmowania wód istniejącymi przepompowniami. W wyniku kombinacji takich działań zasilanie podziemne obiektu zwiększa się, stwarzając warunki wodne korzystne dla siedlisk podmokłych i wilgotnych, natomiast nie gwarantuje odtworzenia procesów bagiennych na obszarach chronionych.

Please use the following format to cite the selected article:
BRANDYK A. 2011. Ground water fed system restoration on the area of Przemkowsko-Przecławskie Wetlands. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (1): 13–23

Author’s address:
Andrzej Brandyk
Katedra Kształtowania Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
e-mail: A.Brandyk@levis.sggw.pl
BRANDYK A. 2011. Ground water fed system restoration on the area of Przemkowsko-Przecławskie Wetlands

 

10.2478/v10060-008-0089-z