Participatory water resources planning and management in an Agriculturally Intensive Watershed in Quebec, Canada using Stakeholder Built System Dynamics Models

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 43 (1), 2011: 3–11
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 43 (1), 2011)

Participatory water resources planning and management in an Agriculturally Intensive Watershed in Quebec, Canada using Stakeholder Built System Dynamics Models

JAN ADAMOWSKI, JOHANNES HALBE
Department of Bioresource Engineering, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, McGill University, Canada

Abstract: The participation of stakeholders is an important component in integrated and adaptive watershed planning and management. In Quebec, Canada watershed organizations are in the process of implementing participatory based watershed planning and management schemes. However, there is a lack of simple and readily implementable frameworks and methods to explicitly involve stakeholders, as well as integrate physical and social processes, in watershed planning and management in Quebec. This paper describes the application of the first three stages of a newly proposed five stage stepwise Participatory Model Building framework that was developed to help facilitate the participatory investigation of problems in watershed planning and management through the use of qualitative system dynamics models. In the agriculturally intensive Du Chene watershed in Quebec, eight individual stakeholder interviews were conducted in cooperation with the local watershed organization to develop qualitative system dynamics models that represent the main physical and social processes in the Du Chene watershed. The proposed Participatory Model Building framework was found to be accessible for all the interviewees, and was deemed to be very useful by the watershed organization to develop an overview of the different perspectives of the main stakeholders in the watershed, as well as to help develop watershed policies and strategies. The individual qualitative system dynamics models developed in this study can subsequently be converted into an overall group built system dynamics model (describing the socio-economic-political components of the watershed), which in turn can be quantified and coupled with a physically based model such as HEC-HMS or SWAT (describing the physical components of the watershed).

Key words: watershed planning and management, stakeholders, agriculture, system thinking

Streszczenie: Planowanie zarządzania zasobami wodnymi w intensywnie użytkowanej rolniczo zlewni Quebec, Kanada, z wykorzystniem modelu dynamicznego uwzględniającego interesariuszy. Rola interesariuszy jest ważnym elementem w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi zlewni. Organizacje zajmujące się zagospodarowaniem zlewni rzecznych, w prowincji Quebec wdrażają obecnie system zarządzania zasobami wodnymi zlewni oparty na partycypacji interesariuszy, którzy zainteresowani są wykorzystaniem zasobów wodnych. Obecnie brakuje nieskomplikowanej i wygodnej we wdrożeniu metodyki uwzględnienia interesariuszy w zintegrowanym zarządzaniu zlewnią, w którym rozpatruje się ponadto zachodzące procesy społeczne i fizyczne. W pracy opisano zastosowanie pierwszych trzech, z pięciu etapów, nowo zaproponowanej metodyki stworzenia dynamicznego modelu partycypacyjnego, stosowanego w celu ułatwienia rozstrzygania problemów zarządzania zlewnią poprzez partycypację interesariuszy korzystających z jej zasobów. W intensywnie użytkowanej rolniczo zlewni Du Chene w prowincji Quebec, przeprowadzono 8 wywiadów z interesariuszami, a następnie, przy współpracy lokalnego zarządu wodnego, przystąpiono do zbudowania ilościowego modelu dynamicznego, który uwzględnia główne procesy fizyczne i społeczne w zlewni – Du Chene. Zaproponowany model partycypacji został oceniony przez interesariuszy jako przystępny oraz okazał się być użyteczny dla zarządów wodnych w celu przeglądu różnych perspektyw wkładu interesariuszy w zarządzanie zlewnią, a także ułatwił opracowanie strategii i polityki zarządzania zasobami zlewni. Model dynamicznego systemu udziałowców, zbudowany dla indywidualnych udziałowców w badanej zlewni i opisany w tym artykule, może zostać stopniowo rozbudowany do ogólnego, zbiorczego modelu, opisującego socjologiczne, ekonomiczne i polityczne procesy, istotne dla zarządzania zlewnią, oraz może zostać zintegrowany z modelami matematycznymi, takimi jak HEC-HMS lub SWAT, opisującymi fizyczne komponenty zlewni.

Please use the following format to cite the selected article:
ADAMOWSKI J. HALBE J. 2011. Participatory Water Resources Planning and Management in an Agriculturally Intensive Watershed in Quebec, Canada using Stakeholder Built System Dynamics Models. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 43 (1): 3–11

Authors’ address:
Jan Adamowski, Johannes Halbe
Department of Bioresource Engineering
Faculty of Agricultural and Environmental
Sciences, McGill University, Canada
Macdonald Campus
21 111 Lakeshore Road
Ste-Anne-de-Bellevue
Quebec
Canada H9X 3V9
Telephone: 514 398 7786
email: jan.adamowski@mcgill.ca
ADAMOWSKI J. HALBE J. 2011. Participatory Water Resources Planning and Management in an Agriculturally Intensive Watershed in Quebec, Canada using Stakeholder Built System Dynamics Models.

 

10.2478/v10060-008-0088-0