Evaluation of selected educational opportunities of chimpanzees Pan troglodytes and Pan paniscus exhibitions in zoological gardens

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 263–272
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Evaluation of selected educational opportunities of chimpanzees Pan troglodytes and Pan paniscus exhibitions in zoological gardens

ROBERT ZUBKOWICZ
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of the hereby research was to identify the criteria influencing the educational value of animal enclosures. Next, the criteria were used to evaluate 11 selected exhibitions of chimpanzee Pan troglodytes and Pan paniscus in different zoological gardens. The criteria were identifi ed during two-stage cameral analysis, which included project, behavioural and organisational assumptions. The analysis provided 52 criteria divided into 9 groups: area size, vegetation, water, ground (relief), landscape (shaping of visibility), arrangement, equipment components, microclimate, animals. The criteria were then used to evaluate the exhibition using an ordinal scale (–1, 0, +1). The total result indicated the best designed and arranged exhibitions with highest educational value in Münster and Cologne. Criteria from the groups: area size, landscape (shaping of visibility) and arrangement were the key points for evaluating the educational value of fan exhibition. High notes obtained for these groups of criteria had positive influence on other criteria. Moreover, it was proved that a criteria from groups: landscape (shaping of visibility), arrangement and vegetation are decisive creation of a “natural” barrier between the visitors and animals, which harmonised with the surrounding landscape.

Key words: zoological garden, exhibitions, education, transmission of information, landscape replication

Streszczenie: Ocena wybranych możliwości edukacyjnych ekspozycji dla szympansów Pan troglodytes i Pan paniscus w ogrodach zoologicznych. Celem badań było określenie kryteriów wpływających na wartość edukacyjną wybiegów oraz zastosowanie ich w ocenie jedenastu wybranych ekspozycji dla szympansów Pan troglodytes i Pan paniscus w ogrodach zoologicznych. Określane kryteria składały się z dwóch etapów badań kameralnych, które odnosiły się do założeń: behawioralnych, projektowych i organizacyjnych. Po analizie materiału uzyskano 52 kryteria, które podzielono na 9 grup: wielkość terenu, roślinność, woda, podłoże (rzeźba terenu), krajobraz (kształtowanie widoczności), aranżacja, elementy wyposażenia, mikroklimat zwierząt. Następnie, uzyskane kryteria posłużyły do oceny ekspozycji w skali porządkowej –1, 0, +1. Suma wyników pozwoliła wytypować najlepiej zaprojektowane i urządzone ekspozycje pod względem wartości edukacyjnych dla szympansów, które znajdują się w ogrodach zoologicznych w: Münster i Koloni. Kryteria z grup: wielkość terenu, krajobraz (kształtowanie krajobrazu) oraz aranżacja zasadniczo oddziałują na ocenę edukacyjną ekspozycji. Zauważono, że wysoka wartość kryteriów z tych grup wpływa dodatnio na inne kryteria. Ponadto wykazano, że kryteria z grup: krajobraz (kształtowanie widoczności), aranżacja oraz roślinność decydują o stworzeniu naturalnej przegrody pomiędzy zwiedzającymi a zwierzętami, która harmonizuje z otoczeniem.

Please use the following format to cite the selected article:
ZUBKOWICZ R. 2008. Evaluation of selected educational opportunities of chimpanzees Pan troglodytes and Pan paniscus exhibitions in zoological garden. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 263–272

Author’s address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: zubkowicz@wp.pl
ZUBKOWICZ R. 2008. Evaluation of selected educational opportunities of chimpanzees Pan troglodytes and Pan paniscus exhibitions in zoological garden