Evaluation of attractiveness of selected housing estates in Copenhagen due to their structure and arrangement

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 249–261
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Evaluation of attractiveness of selected housing estates in Copenhagen due to their structure and arrangement

MAGDALENA BŁASZCZYK
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The purpose of this work is evaluation of visual attractiveness of four Danish housing estates erected within a century and differing in size, structure, layout and method of development. For each of the estates, a comprehensive documentation was collected, and photographic and drawing inventories were conducted. The housing estates were analysed by the author using the method of impression curve (10 points scale) and evaluation of housing estate components grouped into three categories (structure, arrangement/furnising and local green areas). Such a procedure enabled double way of evaluation of the housing estates: firstly, as a part of a greater whole, and secondly, as an independent object. Results of the in situ research showed that in this particular case attractiveness was inversly proportional  to the age of the estates (the younger an estete was, the more attractive it appeared). The obtained results were verifi ed in an ex situ survey, basing on BSE method, in which 68 Polish students (not acquinted with the objects and Danish history of housing estetes development) were asked to rate several photographs of the objects in question. Students’ rating turned out to be coincident with the author’s rating (still, the author’s scores were higher than students’ scores on a 10 point scale). The given results are a proof for a dependence connected with time changing attitude to developing and arranging housing estates (as an example: an explicit tendency appears in arranging newly developed housing estates in a unique way, often with correspondence to surrounding landscape).

Key words: housing estate, evaluation of attractiveness, local green areas, arrangement, furnishing, structure

Streszczenie: Ocena atrakcyjności wybranych duńskich osiedli mieszkaniowych na tle ich struktury i zagospodarowania. Celem pracy jest ocena atrakcyjności czterech duńskich osiedli mieszkaniowych (trzech: Kartofelraekkerne, Carlsro i Tuborg Nord, zlokalizowanych w Kopenhadze oraz jednego – Egebjergaard – w okręgu administracyjnym Kopenhagi), powstałych na przestrzeni ok. 120 lat i realizujących cztery różne schematy rozwiązań: osiedle robotnicze, miasto-ogród, osiedle domów wielorodzinnych o standardzie osiedla willowego i nowoczesne osiedle „apartamentowców”. Dla każdego z analizowanych osiedli zebrano obszerną dokumentację oraz wykonano inwentaryzację fotograficzną i rysunkową, która pomogła w wizualnym zdefiniowaniu wnętrz i obszarów o wyjątkowych walorach estetycznych. Ocenę atrakcyjności przeprowadzono dwutorowo: w odniesieniu do większego fragmentu dzielnicy, w której osiedle jest zlokalizowane, oraz z wykorzystaniem analizy zasadniczych czynników kompozycyjnych samego osiedla, za które uznano układ kompozycyjny, wyposażenie i zieleń. Pierwszy sposób oceny z wykorzystaniem metody krzywej wrażeń Wejcherta pozwolił uzyskać każdemu z osiedli wysoką, oscylującą w granicach 9, punktację w skali 1–10. Drugie badanie, oparte na analizie 3 czynników zestawionych tabelarycznie w tzw. matrycy wartości, w której 12 podkategoriom (takim, jak układ kompozycyjny, obiekty małej architektury, dobór gatunkowy roślin itd.) przyznano wartość niską, średnią i wysoką, umożliwiło uszeregowanie obiektów pod względem atrakcyjności. Atrakcyjność okazała się odwrotnie proporcjonalna do czasu powstania (im młodszy obiekt, tym większa atrakcyjność). Wyniki oceny Autorki zostały następnie zweryfikowane z badaniu z udziałem 68 studentów kierunków: ogrodnictwo i architektura krajobrazu. Badanie oparto na metodzie SBE, a studentom wyświetlono kilkanaście zdjęć każdego z osiedli i poproszono ich o punktową ocenę (w skali 0–9) wyświetlonych obrazów. Ogólne oceny studentów pokryły się z ocenami Autorki (ten sam układ pod względem atrakcyjności), jednakże były one wyraźnie niższe (najlepiej ocenione osiedle uzyskało średnią 5,73, podczas gdy w badaniu krzywej wrażeń osiedle otrzymało 10 punktów, a w analizie układu kompozycyjnego, wyposażenia i zieleni zawartej w matrycy wartości – 11 wysokich wartości na 12 możliwych). Otrzymane wyniki wskazują na istnienie pewnej zależności, związanej ze zmieniającymi się w czasie trendami w projektowaniu i zagospodarowaniu osiedli mieszkaniowych. Niedawno powstałe osiedla posiadają odmienne niż starsze proporcje pomiędzy strefami zabudowaną, wolną i do zagospodarowania (zieleń, wyposażenie, woda), w której coraz większy jest udział obiektów nadających osiedlu unikalny charakter (np. rzeźby znanego duńskiego artysty w osiedlu Tuborg Nord). Dodatkowo, zaobserwować można wyraźną tendencję do uczynienia z charakteru otaczającego krajobrazu dominanty projektowej dla całego terenu osiedla. Biorąc pod uwagę różnicę w ocenach Autorki artykułu i ocenach studentów wystawianych badanym osiedlom, nie sposób pominąć możliwego wpływu ogólnej atmosfery miejsca, nieświadomie rejestrowanych dźwięków, zapachów itp. na sposób wartościowania i ocenę analizowanych obiektów i ich elementów składowych.

Please use the following format to cite the selected article:
BŁASZCZYK M. 2008. Evaluation of attractiveness of selected housing estates in Copenhagen due to their structure and arrangement. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 249–261

Author’s address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: magdalena_blaszczyk@sggw.pl
BŁASZCZYK M. 2008. Evaluation of attractiveness of selected housing estates in Copenhagen due to their structure and arrangement