Development of housing estate idea on the turn of the 19th century

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 237–248
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Development of housing estate idea on the turn of the 19th century

KINGA KIMIC, MARTA TRUSZKIEWICZ
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Housing problems caused by the processes of industrialization were characteristic for European towns in the 19th century. The improvement of that situation became one of the most important aims to tend for planners. The necessity of towns’ reorganization forced new ideas of creation different concepts of housing estates which became the pioneer activity on social and spatial field – e.g. industrial housing, the neighborhood unit, social housing estate, soviet ideas of social unit, etc. The comparison analysis of their main elements concerned: rise period, unit area, localization and the founder of unit, unit layout, green space arrangement, transport arrangement, site organization, unit function, social living organization, etc. The valuation of them showed that independently of the time they come into existence all of them concerned the spatial, social and economic aspects. Pioneer concepts became very popular ways of towns’ structure creation and the base for housing estate movement. The main rules of selected concepts showed the ways of solving housing problems what is the base for today realized revitalization processes of housing estates created in different years of the 20th century.

Key words: housing estate, industrial housing, the neighbourhood unit, social housing estate

Streszczenie: Rozwój idei osiedla mieszkaniowego końca XIX i początku XX wieku. Zła sytuacja mieszkaniowa miast końca XIX wieku, będąca następstwem powszechnej industrializacji przyczyniła się do poszukiwania rozwiązań związanych z poprawą tego stanu. Wpłynęło to na kształtowanie rozwijających się miast, w których strukturze przestrzennej ważne miejsce zajęły zorganizowane tereny o funkcji mieszkaniowej. Nowe idee i koncepcje coraz liczniej powstawały w końcu XIX i pierwszej połowie XX wieku. Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie cech charakterystycznych wybranych koncepcji jednostek mieszkaniowych (osiedle patronackie, jednostka sąsiedzka, osiedle społeczne, radzieckie koncepcje społecznej organizacji bytu), decydujących o sposobie ich organizacji i funkcjonowania. Analizie poddano m.in.: wielkość i układ przestrzenny jednostki, zagospodarowanie terenu, organizację terenów zieleni, układ komunikacyjny, funkcje, formy organizacji życia społecznego i stopień samodzielności poparte zrealizowanymi przykładami na gruncie europejskim i wybranych rozwiązań ze Stanów Zjednoczonych. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie cech wspólnych pionierskich koncepcji jednostek mieszkalnych w odniesieniu do aspektu społecznego, przestrzennego i ekonomicznego.

Please use the following format to cite the selected article:
KIMIC K., TRUSZKIEWICZ M. 2008. Development of housing estate idea on the turn of the 19th century. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 237–248

Authors’ address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
Poland
e-mail: kinga_kimic@sggw.pl
          m.m.jerz@wp.pl
KIMIC K., TRUSZKIEWICZ M. 2008. Development of housing estate idea on the turn of the 19th century