The characteristics of the Spa Parks in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 213–223
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

The characteristics of the Spa Parks in Poland

ANNA MAJDECKA-STRZEŻEK
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstrakt: An especially intensive development of spa parks dates back to the nineteenth century. Their formation was closely linked with supplementing the spa health function as well as underscoring its prestige. Created in the nineteenth century spa gardens, which are included in the health centers together with their well-maintained gardens and tourist grounds in the immediate vicinity, have formed designs recognizable until today with the following dependences: spa garden – spa park – surrounding landscape. The program for utilization of the spa parks was based on the general principal inherent in the nineteenth century garden landscaping tendencies, however because of the spa functions a specific group of structures evolved, such as: buildings, gardening architecture objects as well as different varieties of plants. These became a part of the spa parks identity which in their nineteenth century form survived through the twentieth century. The studies involved around some 37 spa parks in Poland. They showed an existing specifi c spa park program evident through the building and garden architecture as well as obvious spacial formations of the landscape elements. The survival of the spa parks in their nineteenth century form until today is worth noticing and maintaining. They should be given special protection as landmark objects or historical objects.

Key words: the garden and the spa park, health spa park, balneology

Streszczenie: Charakterystyka ogrodów zdrojowych w Polsce. Szczególnie intensywny rozwój parków zdrojowych datuje się na XIX wiek. Ich kształtowanie wiązało się z uzupełnieniem funkcji leczniczej zdrojowisk oraz z podkreśleniem prestiżu miejsca. Kształtowane w XIX wieku ogrody zdrojowe znajdujące się w leczniczych centrach, wraz z zagospodarowaną ogrodowo i turystycznie przestrzenią najbliższej okolicy, utworzyły czytelny do dziś układ wyrażający się następującą zależnością: ogród zdrojowy – park uzdrowiskowy – otaczający krajobraz. Program użytkowy parków zdrojowych oparty był na ogólnych zasadach właściwych XIX-wiecznym tendencjom kształtowania ogrodów, jednak ze względu na pełnione funkcje lecznicze wykształcił się specyfi czny zespół elementów budowlanych, obiektów architektury ogrodowej i różnorodnych form roślinnych. Stały się one elementem tożsamościowym, który w swej charakterystycznej XIX-wiecznej formie przetrwał również przez cały XX wiek. Badaniem objęto 37 ogrodów zdrojowych w Polsce. Wykazały one istnienie specyfiki programu ogrodów zdrojowych wyrażanego architekturą budowlaną i ogrodową, a także wzajemnymi powiązanymi przestrzennymi wszystkich składników programowych. Trwałość ogrodów zdrojowych w ich XIX-wiecznej formie do czasów współczesnych jest warta zauważenia, utrzymania i winna być przedmiotem ochrony.

Please use the following format to cite the selected article:
MAJDECKA-STRZEŻEK A. 2008. The characteristics of the Spa Parks in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 213–223

Author’s address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: majdecka@intertop.pl
MAJDECKA-STRZEŻEK A. 2008. The characteristics of the Spa Parks in Poland