The Stability of park composition

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 203–211
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

The Stability of park composition

ANNA RÓŻAŃSKA1, MAŁGORZATA MILECKA2
1Section of Landscape Art, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Institute of Landscape Architecture, The John Paul II Catholic University of Lublin

Abstract: The aim of this work is an examination of a dependence of permanence in a park composition with reference to ownership form which it covers. As a research hypothesis it has been assumed that the continuity of a park ownership form influences the park function while it decides about the permanence of layout composition. In the work methods of historical analysis were applied as well as methods of formal and spatial analysis. Among the examined garden layouts 74 objects were broken out and changed their function but only 7 retained continuity of ownership. Having analyzed the grade of composition retention three groups of objects are selected: parks with retained axis composition – 29 objects that is about 34% of all examined layouts, parks with traces of historical composition – 17 objects that is 20% and parks without retained historical composition – 39 layouts which equals nearly 46%. Having conducted the analysis of the park areas it can be stated that none of the objects has intact boundaries. The results of the conducted research explicitly indicate that there is a close connection between retaining territory ownership covered by the object and its function as well as its composition.

Key words: antique garden, permanence of composition, ownership form, way of use

Streszczenie: Trwałość kompozycji parku. Badaniami objęto 85 zabytkowych założeń ogrodowych Ziemi Piotrkowskiej. Celem pracy było zbadanie zależności trwałości kompozycji parku w odniesieniu do formy władania obszarem, który on zajmuje. Założono hipotezę badawczą, iż o trwałości kompozycji założenia decyduje ciągłość formy własności parku, a ta z kolei decyduje o jego funkcji. W pracy zastosowano metody analizy historycznej, metody analizy formalnej oraz metody analiz przestrzennych. Wśród badanych założeń ogrodowych 74 obiekty uległy parcelacji i zmieniły swoją funkcję, a tylko 7 zachowało ciągłość własności i funkcji. Analizując stopień zachowania kompozycji wydzielono trzy grupy obiektów: parki z zachowaną kompozycją – 29 obiektów, co stanowi ok. 34% wszystkich badanych założeń, parki ze śladami historycznej kompozycji – 17 obiektów i jest to 20% oraz parki bez zachowanej historycznej kompozycji – 39 założeń, co daje blisko 46%. Przeprowadzając analizę powierzchni parków stwierdzić można, iż żaden obiekt nie posiada nienaruszonych granic. Wyniki z przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują, iż istnieje ścisły związek trwałości kompozycji parku z ciągłością zachowania własności terytorium zajmowanego przez obiekt i pełnionej przez niego funkcji. Kompozycje parków uległy znacznym zmianom i przekształceniom na skutek generalnej zmiany użytkowania założeń ogrodowych Ziemi Piotrkowskiej. Z chronologii przekształceń funkcji założeń ogrodowych wynikają rewolucyjne zmiany dokonane w połowie XX wieku, które spowodowały całkowitą utratę dotychczasowych funkcji w niemal wszystkich ogrodach i parkach. Wprowadzone po wojnie, wraz ze zmianą właścicieli, nowe funkcje nie stanowią kontynuacji zapewniającej przetrwanie kompozycji założeń ogrodowych lub ich harmonijnej ewolucji.

Please use the following format to cite the selected article:
RÓŻAŃSKA A., MILECKA M. 2008. The Stability of park composition. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 203–211

Authors’ addresses:
Anna Różańska
Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: annarozanska@poczta.onet.pl

Małgorzata Milecka
Instytut Kształtowania Krajobrazu KUL
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Poland
e-mail: eko_styl@op.pl

RÓŻAŃSKA A., MILECKA M. 2008. The Stability of park composition