The SBE and VRM methods as landscape esthetic estimation methods on example of Elbląg Canal

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 185–192
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

The SBE and VRM methods as landscape esthetic estimation methods on example of Elbląg Canal

MAGDALENA GĄSOWSKA
Faculty of Horticulture and Architecture of Landscape, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The present publication is a continuation of considerations on the topic of landscape valorization, and, in particular, the evaluation of its visual attractiveness. To estimate landscape we appeal to architectural or natural forms or to monumental values that are characteristic for that landscape. All that elements have infl uence on his esthetic aspect. The physionomic appearance of landscape beauty has the biggest impact on observers. During perception of landscape we register different kind of views. The sum of those views composes on observer’s impression. Except for the opinion of natural, cultural and social factors that shapes the scenery the instruments and investigation methods on determination of visual landscape value allows to present basic local value for development of touristic movement were also checked in course research. Underneath we present these that in our opinion turned out useful to estimate investigated values. It will help us to point out such ways of areas development that won’t reduce but will develop the existing potential of recreation. Besides landscape estimation methods used in Poland we can find many foreign, often American one, which are commonly accepted in Western Europe. The valuation of the landscape, his esthetic value – visual quality ware made with analysis, which was executed in open landscape along the Elbląg Canal in the Ostróda – Elbląg section. To prepare analysis following methods were used: SBE (Scenic Beauty Estimation) and VRMP (Visual Resource Management Program). SBE method estimate beauty of landscape sceneries through to valuation of observer’s impression. In that method wives were valuated by observers according to 10-point scale. VRMP method consists in making analyze of visual quality of landscape. That analysis leads in several stages in which the different features of landscape are estimated. For example: shape of land, flora, hydrological system also influence of adjacent areas and cultural transformation. The conducted analyses produced the possibility of selecting the fragments of the Elbląg Canal which are least aesthetically attractive, but which possess high and even unique values, both in the regional and local scale. This gives the possibility of further considerations on the topic of enriching and developing the least valuable areas and the possibility of managing these areas in the holistic approach. During the research, special emphasis was put on the usefulness of the used methods for landscape evaluation in linear configuration.

Key words: landscape perception, esthetic estimation, landscape units

Streszczenie: Metody SBE i VRM, jako metody oceny estetycznej krajobrazu na przykładzie Kanału Elbląskiego. Niniejsza publikacja jest kontynuacją rozważań na temat waloryzacji krajobrazu, a w szczególności oceny jego atrakcyjności wizualnej. Krajobraz oceniamy, odwołując się do urody jego form architektonicznych lub przyrodniczych lub do cechujących ten krajobraz wartości zabytkowych. Wszystkie te wartości będą decydowały o jego estetyce. Jednak to, co najsilniej na nas oddziaływuje, to ogólny wyraz fizjonomiczny krajobrazu, piękno zawarte w pejzażu. Oprócz oceny kształtujących krajobraz czynników przyrodniczych i kulturowych, w toku badań były sprawdzane metody badawcze pozwalające na określenie wizualnych wartości krajobrazowych, które dla rozwoju ruchu turystycznego stanowią podstawową wartość terenową. Poniżej zaprezentowano te, które okazały się przydatne do oceny badanych wartości i pozwolą nam wskazać takie kierunki rozwoju badanych terenów, które nie uszczuplą, ale rozwiną istniejący w nich potencjał rekreacyjny. Obok stosowanych w Polsce metod oceny krajobrazu, znaleźć można wiele metod zagranicznych, często amerykańskich, powszechnie przyjętych w krajach Europy Zachodniej. Oceny krajobrazu, jego walorów estetycznych, dokonano w wyniku analiz, które wykonano w krajobrazie otwartym wzdłuż Kanału Elbląskiego na odcinku Ostróda–Elbląg. Do sporządzenia analiz posłużono się metodą SBE (Scenic Beauty Estimation, 1976) i VRMP (Visual Resource Management Program, 1980). W metodzie SBE oceniane jest piękno scenerii krajobrazu poprzez wartościowanie intensywności wrażeń obserwatora. Ocenie podlega zestaw widoków oceniany przez obserwatorów, którzy stosują 10-punktową skalę ocen. Metoda VRMP daje możliwość wykonania analizy, jakości wizualnej krajobrazu. Analiza ta prowadzona jest w kilku etapach, w których ocenie poddawene są różne cechy krajobrazu. Między innymi do oceny brana jest rzeźba terenu, roślinność, wody, a także wpływ krajobrazu przyległego i kulturowych przekształceń. Przeprowadzone analizy dały możliwość wyłonienia fragmentów krajobrazu Kanału Elbląskiego mało atrakcyjnych estetycznie oraz o dużych, a nawet unikatowych, walorach w skali regionu i w skali lokalnej. Daje to podstawy to dalszych rozważań na temat wzbogacania i rozwoju terenów najmniej wartościowych i możliwości zarządzania tymi terenami w ujęciu całościowym. W badaniach szczególną uwagę zwrócono również na przydatność zastosowanych metod do oceny krajobrazów o układzie liniowym.

Please use the following format to cite the selected article:
GĄSOWSKA M. 2008. The SBE and VRM methods as landscape esthetic estimation methods on example of Elbląg Canal. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 185–192

Author’s address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: m.gasowska@wp.pl
GĄSOWSKA M. 2008. The SBE and VRM methods as landscape esthetic estimation methods on example of Elbląg Canal