Method of cultural landscape inventory and the application in Łomianki vicinity

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 173–184
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Method of cultural landscape inventory and the application in Łomianki vicinity

MAŁGORZATA SOŁTAN, BARBARA ŻARSKA
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Presentation of the method of cultural landscape inventory and its application in rural and small town’s areas in Łomianki vicinity is the aim of the paper. Presented method is useful for state diagnosis of valuable and individual landscape elements and their surroundings as well as for recognizing main problems and needed activities to improve landscape quality. This method consists on identification of landscape character, selection and inventorying of main and special cultural elements with their vicinity, defining of needs and ways of landscape shaping. The pattern of information form for filling during landscape inventory has been presented. Research results gained by the application of this method has been performed in the paper on the example of the ferry on the Vistula river at Buraków village. These research results have revealed action shortage in cultural landscape protection as regards elements connected with local tradition and have enabled to formulate indications for landscape shaping.

Key words: cultural landscape, method of landscape inventory, landscape protection, Łomianki

Streszczenie: Metoda inwentaryzacji krajobrazu kulturowego i jej zastosowanie w rejonie miejscowości Łomianki. Celem artykułu jest prezentacja metody inwentaryzacji krajobrazu kulturowego i jej zastosowania na obszarze Gminy i Miasta Łomianki koło Warszawy. Przedstawiona metoda służy do diagnozowania stanu wartościowych i wyróżniających się elementów krajobrazowych wraz z ich otoczeniem oraz do określenia głównych problemów i niezbędnych działań w zakresie poprawy krajobrazu. Metoda ta polega na zidentyfikowaniu charakteru krajobrazu kulturowego badanego obszaru, wyborze i zinwentaryzowaniu szczególnych i indywidualnych obiektów wraz z sąsiedztwem oraz określeniu ważniejszych potrzeb kształtowania krajobrazu. Przedstawiono wzór arkusza informacyjnego wypełnianego podczas inwentaryzowania wybranych elementów i terenów. Arkusz ten zawiera takie informacje, jak: lokalizacja obiektu, dokumentacja fotograficzna, krótki opis oraz zestaw pytań dotyczących różnych cech obiektu i jego otoczenia, a także potrzeby i możliwości kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem funkcji turystycznych Zaprezentowano przykładowe wyniki badań przeprowadzonych tą metodą dla promu na Wiśle w Burakowie koło Łomianek. Prom ten jest szczególnym elementem krajobrazu kulturowego, reprezentującym zarówno współczesność, jak i tradycję historyczną. Opisana metoda inwentaryzacji krajobrazu kulturowego jest prosta i nie jest czasochłonna, a dzięki jej zastosowaniu można uzyskać szybką diagnozę stanu i określenie podstawowych niezbędnych działań w zakresie poprawy krajobrazu. Metoda ta jest szczególnie przydatna do rozpoznania wartościowych elementów kulturowych krajobrazu na obszarach, gdzie nie są one zbyt widoczne, a dzięki zastosowaniu tej metody zostają odkryte. Jednocześnie zostają określone możliwości lepszego wyeksponowania tych elementów krajobrazu pod względem wizualnym i funkcjonalnym.

Please use the following format to cite the selected article:
SOŁTAN M., ŻARSKA B. 2008. Method of cultural landscape inventory and the application in Łomianki vicinity. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 173–184

Authors’ address:
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-766 Warszawa, Poland
e-mail: barbara_zarska@sggw.pl
          k.a.n.o.a@wp.pl
SOŁTAN M., ŻARSKA B. 2008. Method of cultural landscape inventory and the application in Łomianki vicinity