Recreational forest management based on visitor monitoring in Kampinos National Park

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 163–171
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Recreational forest management based on visitor monitoring in Kampinos National Park

AGATA CIESZEWSKA
Department of Landscape Architecture, Warsaw University in Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents the result of visitor monitoring of Kampinos National Park provided by counting and on site face-to face questionnaires in warm, sunny June weekend in 2005. The park is located in the Warsaw Metropolitan Area and function partly as an urban forest. The monitoring is presented in the context of contemporary trends in European recreation management. Collected data with important group of bikers and high concentration of to visitors movement brings threat of ecological values and need new approach to recreation management. Kampinos National Park recreation management, particularly needs gates to forest located in buffer zone to stop the biggest group of visitors and protect interior of the Park.

Key words: visitor monitoring, visitor counting, recreation management, Kampinos National Park

Streszczenie: Monitoring ruchu turystycznego jako podstawa zagospodarowania rekreacyjnego lasu w Kampinoskim Parku Narodowym. Artykuł przedstawia wyniki monitoringu ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym, prowadzony metodą liczeniową oraz ankietową w ciepły, słoneczny weekend czerwcowy 2005 roku. Park położony jest w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym i funkcjonuje podobnie jak las miejski. Wyniki monitoringu przedstawiono w kontekście współczesnych trendów w zagospodarowaniu turystycznym Europy. Zebrane dane ze znaczącym udziałem rowerzystów i znaczną koncentracją odwiedzających niosą zagrożenia dla walorów ekologicznych parku i wymagają zastosowania nowego podejścia w zagospodarowaniu rekreacyjnym. Kampinoski Park Narodowy wymaga wdrożenia systemu bram do lasu znajdujących się w strefie buforowej w celu odciążenia chronionego wnętrza parku.

Please use the following format to cite the selected article:
CIESZEWSKA A. 2008. Recreational forest management based on visitor monitoring in Kampinos National Park. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 163–171

Author’s address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
Nowoursynowska 159,
02-787 Warsaw, Poland
e-mail: agata_cieszewska@sggw.pl
CIESZEWSKA A. 2008. Recreational forest management based on visitor monitoring in Kampinos National Park