Ancient forest species in tree stands of different age as indicators of the continuity of forest habitat

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 155–162
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Ancient forest species in tree stands of different age as indicators of the continuity of forest habitat

DARIA SIKORSKA1, PIOTR SIKORSKI2, MAREK WIERZBA3
1Interfaculty Study of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Environmental Protection Department, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
3Department of Biology, Faculty of Agriculture, University of Podlasie

Abstract: Many authors when evaluating forests, distinguish separate class of forests, existing for a long time. For valuable forest assessment in whole Europe “ancient woodland” concept is widely applied, which is based on calculations in whole flora of indicator species abundance. There are separate lists of indicator species in different countries e.g. in Sweden, Germany, Belgium, Netherlands, Poland, Great Britain, though they are similar, connected with woodlands, whose habitat continuity dates back for 250 years and more. If the method is related to the concept initiated in Poland in the beginning of 20th century about attachment of species to separate phases of a tree stand development, for applying the method it should be taken into account how the indicator species behave in habitat of undisturbed continuity in a tree stand of different age and how that affects their abundance and especially ground cover. This work is a study of ancient forest indicator species cover changes in three stand age classes (2, 40, 80 years). The results indicate that when comparing patches of forests, using ancient forest species method, variation of changes in cover of early and old stages must be taken into account. The land cover of species in forests with similar habitat continuity but of different growth phase is, as the preliminary research shows, not equal. In practice during evaluation, species frequency is more accurate.

Key words: forest continuity indicators, tree stand age, Uppsala

Streszczenie: Gatunki starych lasów w zadrzewieniach o różnym wieku drzewostanu jako wskaźnik ciągłości siedliska. Wielu autorów wyróżnia przy ocenie lasów odrębną kategorię lasów istniejących od dawna. Powszechnie wykorzystywana jest w tym względzie w Europie do takiej oceny koncepcja „starych lasów”, która opiera się na obliczeniach w całej florze liczby lub pokrycia gatunków wskaźnikowych. Listy takie są odmienne w różnych krajach, m.in. w Szwecji, Niemczech, Belgii, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii, aczkolwiek bardzo zbliżone, związane z zadrzewieniami o ciągłości siedliska 250 i więcej lat. Odnosząc tę koncepcję do teorii zapoczątkowanej w Polsce na początku XX wieku o przywiązaniu gatunków do poszczególnych faz rozwoju lasu z wiekiem drzewostanu, należy dla wdrażanych w praktyce ocen określić, jak zachowują się gatunki wskaźnikowe w nieprzerwanym użytkowaniu leśnym w drzewostanie w różnym wieku i czy wpływa to na ich obecność, a w szczególności pokrycie. W pracy przedstawiono zmiany pokrycia powierzchni gatunków „starych lasów” w trzech klasach wiekowych drzewostanu (2, 40, 80 lat). Uzyskane wyniki wskazują, że przy porównywaniu płatów leśnych, z zastosowaniem koncepcji gatunków „starych lasów”, należy uwzględnić zmienność pokrycia w fazach młodych lasu i starych. Pokrycie powierzchni gatunków w lasach o zachowanej ciągłości siedliskowej, ale znajdujących się w różnych klasach wiekowych nie jest, jak wskazują wyniki wstępnych badań niniejszej pracy, jednakowe. W praktyce mniejszym błędem przy ocenie obarczona jest frekwencja gatunku.

Please use the following format to cite the selected article:
SIKORSKA D., SIKORSKI P., WIERZBA M. 2008. Ancient forest species in tree stands of different age as indicators of the continuity of forest habitat. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 155–162

Authors’ addresses:
Daria Sikorska
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02–787 Warszawa
e-mail:daria.sikorska@gmail.com

Piotr Sikorski
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02–787 Warszawa
e-mail: piotr_sikorski@sggw.pl

Marek Wierzba
Instytut Biologii, Wydział Rolniczy,
Akademia Podlaska
ul. Prusa 12, 08–110 Siedlce

SIKORSKA D., SIKORSKI P., WIERZBA M. 2008. Ancient forest species in tree stands of different age as indicators of the continuity of forest habitat