The preliminary assessment of phenological reactions of selected tree species exposed to long-lasting stress in construction areas

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 145–154
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

The preliminary assessment of phenological reactions of selected tree species exposed to long-lasting stress in construction areas

MARZENA SUCHOCKA
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of this article is to analyze the influence of construction works and resulting stress on phenology of selected tree species (Tilia cordata and Fraxinus excelsior) in question and to evaluate their condition based on observed changes in development stages.

Key words: phenology, tree vitality, stress factors, trees

Streszczenie: Wstępna ocena reakcji fenologicznych wybranych gatunków drzew poddanych działaniu długotrwałego stresu na terenach budowlanych. Fenologia bardzo powszechnie używana jest w badaniach do oceny drzew żyjących w trudnych warunkach. Zmiany w rocznym cyklu fenologicznym mogą być oznaką pogarszającej się kondycji drzew i w związku z tym mogą być użyte do oceny ich stanu. Z przeprowadzonych badań, dotyczących dwóch gatunków drzew liściastych (Tilia cordata i Fraxinus excelsior), wynika istnienie związku pomiędzy uszkodzeniami systemu korzeniowego drzew a ich kondycją, który przejawia się m.in. w zmianie terminów występowania faz rozwojowych oraz długości ich trwania. Poza wymienionymi zmianami ilościowymi zaobserwowano również zmiany jakościowe w rozwoju drzew uszkodzonych, takie jak przedwczesne nekrozy blaszek liściowych pomimo braku zasolenia gleby, opadanie liści, obfite kwitnienie, karłowacenie liści oraz zanik niektórych faz lub powtórne ich występowanie.

Please use the following format to cite the selected article:
SUCHOCKA M. 2008. The preliminary assessment of phenological reactions of selected tree species exposed to long-lasting stress in construction areas. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 145–154

Author’s address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: marzena.suchocka@interia.pl
SUCHOCKA M. 2008. The preliminary assessment of phenological reactions of selected tree species exposed to long-lasting stress in construction areas