Influence of mechanical damage on the condition of trees

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 137–144
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Influence of mechanical damage on the condition of trees

MAREK KOSMALA, EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA, MARZENA SUCHOCKA
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Liefe Sciences – SGGW

Abstract: The aim of this work is to determine critical values (levels) at which mechanically damaged trees die in shorter or longer time. It is also the authors’ intention to determine the extent and type of damage which makes the tree lose a given part of its value. In order to do so, a number of methods most commonly used (in Poland and abroad) to determine the infl uence of mechanical damage on trees were compared. The damage might be inflicted on different parts of the tree: root system, trunk or head. The marking of tree condition differs depending on the place where the damage was inflicted. The reaction of a tree to damage may be immediate or postponed even for many years, which depends on many factors, mainly tree species, time of damage and the tree’s development phase.

Key words: trees, mechanical injures, tree vitality, stress factors, tree health condition, critical value

Streszczenie: Wpływ uszkodzeń mechanicznych na kondycję drzew. Uszkodzenia mechaniczne wiążą się bezpośrednio z kondycją drzewa, jego walorami estetycznymi i często są przyczyną zagrożenia. Przyczynami uszkodzeń mechanicznych drzew są roboty budowlane, drogowe i sieciowe, wypadki komunikacyjne, akty wandalizmu oraz klęski żywiołowe. Szkody mechaniczne mogą być również spowodowane przez nieprawidłową pielęgnację, zwłaszcza przez wadliwe cięcie konarów oraz ogławianie, także w rezultacie kolizji budowlanych. W związku z tym, że trudne jest stwierdzenie, jak duże uszkodzenie powoduje śmierć drzewa w krótkiej lub oddalonej perspektywie czasu, w niniejszej pracy podjęto próbę określenia kryteriów pomocniczych w ocenie wagi uszkodzeń mechanicznych, takich jak wartość krytyczna utraty tkanek drzewa, której przekroczenie powoduje w efekcie jego śmierć oraz zdefiniowanie innych istotnych czynników wpływających na osłabienie kondycji drzewa i w rezultacie jego obumarcie. Wyniki badań sugerują, że największe znaczenie dla zachowania wartości drzewa ma obecność zdrowego, nieuszkodzonego systemu korzeniowego. W dalszej kolejności autorzy przypisują istotną rolę stanu pnia. Nieco mniejsze znaczenie w ocenie kondycji drzewa przypisuje się uszkodzeniom korony, ponieważ organ ten ma największy współczynnik regeneracji.

Please use the following format to cite the selected article:
KOSMALA M., ROSŁON-SZERYŃSKA E., SUCHOCKA M. 2008. Influence of mechanical damage on the condition of trees. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 137–144

Authors’ address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: marek_kosmala@sggw.pl
edytasze@wp.pl
marzena.suchocka@interia.pl
KOSMALA M., ROSŁON-SZERYŃSKA E., SUCHOCKA M. 2008. Influence of mechanical damage on the condition of trees