Influence of light on flora in herb layer of country parks

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 131–136
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Influence of light on flora in herb layer of country parks

BEATA FORNAL-PIENIAK, CZESŁAW WYSOCKI
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: In Poland country parks are mostly abandoned, so tree canopies could increased because of stopped any pressure by human. Moreover, light is very important abiotic factor to grow species in herb layer. The main purpose of the article is influence of light on flora in herb layer of country parks on example Sandomierska Basin.

Key words: light, flora, herb layer, country parks

Streszczenie: Wpływ oświetlenia na kształtowanie się flory w warstwie ziół w parkach wiejskich. W Polsce parki wiejskie często są obiektami zaniedbanymi, pozbawionymi najprostszych zabiegów pielęgnacyjnych, np. koszenia. Istniejąca sytuacja ma wpływ na zwiększenie zwartości okapu drzew. Wówczas zmienia się m.in. ilość światła docierającego do najniższych warstw szaty roślinnej. Zwarcie okapu drzew ma nieodzowny związek z pokryciem gatunków roślin w warstwie ziół (Bonciana, 2000). Celem pracy jest określenie wpływu oświetlenia na kształtowanie się składu gatunkowego roślin w warstwie ziół w zadrzewieniach parków wiejskich Krainy Kotlina Sandomierska. Przedmiotem opracowania jest 51 parków wiejskich (XVIII/XIX w.) zlokalizowanych na obszarze Krainy Kotlina Sandomierska. Badania terenowe przeprowadzono na powierzchniach zadrzewionych, niekoszonych lub koszonych w okresie wegetacji, gdzie zwarcie drzewostanu było nie mniejsze niż 40%. Wyniki badań wykazały, iż istnieje silny związek pomiędzy czynnikiem abiotycznym, jakim jest światło, a składem florystycznym zadrzewień parków wiejskich.

Please use the following format to cite the selected article:
FORNAL-PIENIAK B., WYSOCKI Cz. 2008. Influence of light on flora in herb layer of country parks. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 131–136

Authors’ address:
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: fornalb@op.pl
          czeslaw_wysocki@sggw.pl
FORNAL-PIENIAK B., WYSOCKI Cz. 2008. Influence of light on flora in herb layer of country parks