The observation of frost resistance and growth rate of some chosen ground cover shrubs in street conditions in Warsaw

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 121–130
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

The observation of frost resistance and growth rate of some chosen ground cover shrubs in street conditions in Warsaw

PIOTR LATOCHA, KATARZYNA KRÓLIKOWSKA
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The more cars there are in our streets the worse conditions for the street trees and shrubs are. That is why it is necessary to prepare the list of plants suitable for the most severe urban condition, which is based on field experiments. This paper shows the results of the experiment conducted on ten species and cultivars of ground cover plants grown along one of the main Warsaw street. The work was carried out in the years 2004–2005. According the results of the work the most suitable plants are Spiraea japonica ‘Froebelli’, Rosa rugosa and Spiraea japonica ‘Goldmound’ while Cotoneaster dammeri ‘Eichholz’, Stephanandra incisa ‘Crispa’ and Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ are unsuitable. The initial maintenance play crucial role in plants assimilation and further successful grow. The distance from the street kerbstone had the signifi cant influence on all the tested features apart from high and diameter increase in the first year of testing.

Key words: ground cover shrubs, street shrubs, plant selection, landscape architecture

Streszczenie: Obserwacje mrozoodporności i wzrostu wybranych krzewów okrywowych w warunkach przyulicznych Warszawy. Badania prowadzono w latach 2004–2005 na dziesięciu gatunkach i odmianach krzewów okrywowych. Rośliny zostały posadzone wiosną 2004 roku. Do badań wytypowano rośliny znajdujące się w tej samej odległości od jezdni w dwóch pasach: pierwszym odległym 0,5 m i drugim odległym 1,7 m od krawężnika. Każdy badany gatunek lub odmiana reprezentowana była przez trzy podobnie zlokalizowane poletka, z których każde traktowano jako powtórzenie. Na każdym poletku znajdowało się co najmniej 15 sztuk roślin. Niezależnie oceniono wpływ odległości od jezdni na poszczególne oceniane parametry roślin. Obserwacje i pomiary prowadzono oddzielnie na każdej roślinie, a wynik dla poletka uśredniano. W celu oceny wpływu odległości od jezdni na badane parametry ddzielnie uśredniano wyniki dla roślin rosnących bliżej i dalej od jezdni. Przez dwa sezony prowadzono pomiary parametrów biometrycznych roślin (średnica i wysokość) oraz prowadzono obserwacje przeżywalności roślin po każdym sezonie wegetacyjnym oraz uszkodzeń mrozowych po każdej zimie, a także oceniano zdrowotność roślin. Do oceny uszkodzeń mrozowych wykorzystano 11-stopniową skalę uszkodzeń mrozowych (0–10) stosowaną powszechnie przez ogrody botaniczne i arboreta, w której dokonano pewnych modyfi kacji, tak by odpowiadała ocenie roślin okrywowych. Ocena zdrowotności roślin prowadzona była w aspekcie ich wartości estetycznych. Oceny dokonywano trzykrotnie w sezonie (początek czerwca, sierpnia i października) według opracowanej skali bonitacyjnej, uwzględniającej stopień porażenia przez choroby, szkodniki oraz objawy innych uszkodzeń na liściach lub pędach. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej (ANOVA). Grupy jednorodne wyróżniono testem LSD przy poziomie wiarygodności p = 0,05. Końcowa klasyfikacja badanych gatunków i odmian potwierdziła wyniki poszczególnych badanych parametrów – po dwóch latach badań najwyżej oceniono Spiraea japonica ‘Froebelli’ (37,9 pkt), Rosa rugosa (32,8 pkt) i Spiraea japonica ‘Goldmound’ (30,3 pkt). Najsłabiej oceniono Cotoneaster dammeri ‘Eichholz’ (4,1 pkt), Stephanandra incisa ‘Crispa’ (6,9 pkt) i Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ (7,2 pkt). Odległość od jezdni wyraźnie wpływała na wzrost i mrozoodporność badanych roślin, dlatego zaleca się sadzenie krzewów okrywowych w odległościach nie mniejszych jak 1,7 m od krawężnika jezdni.

Please use the following format to cite the selected article:
LATOCHA P., KRÓLIKOWSKA K. 2008. The observation of frost resistance and growth rate of some chosen ground cover shrubs in street conditions in Warsaw. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 121–130

Authors’ address:
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: piotr_latocha@sggw.pl
LATOCHA P., KRÓLIKOWSKA K. 2008. The observation of frost resistance and growth rate of some chosen ground cover shrubs in street conditions in Warsaw