Frost resistance and spring frost sensibility of a few cultivars of Actinidia grown in Central Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 111–120
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Frost resistance and spring frost sensibility of a few cultivars of Actinidia grown in Central Poland

PIOTR LATOCHA
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: This article shows results of assessment of winter frost damage of young plants of four genotypes of Actinidia arguta – Weiki, Jumbo, Geneva (female) and Weiki (male) and on hybrid A. arguta × A. melanandra ‘Ken’s Red’ (female) and they sensibility to late spring frost. The research was conducted in the experimental field at SGGW, Wilanów, Poland in the years 2004–2007. The most resistant to winter frost were cultivars Weiki – male (7.8 points) and female (7.7 points), slightly less resistant was Geneva (7.1 points). The most sensitive to winter frost was the cultivar Ken’s Red (4.5 points) which might be caused by its hybrid origin. The last unharmfull moment for the occurrence of spring frost for the tested cultivars was the beginning of leaf formation. And the lowest unharmfull temperature was about –4°C lasting for not more then a few hours. The tested plants showed ability to regenerated and were able to recover from the damages quickly.

Key words: Actinidia arguta, hardy kiwifruit, frost resistance

Streszczenie: Wytrzymałość na mróz i przymrozki wiosenne kilku odmian aktinidii uprawianych w warunkach Polski Centralnej. W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie mniej znanymi roślinami owocowymi. Jedną z nich jest aktinidia (Actinidia Lindl.). Rodzaj znany jest głównie z owoców Kiwi (A. deliciosa). Jednak ze względu na niską mrozoodporność tych roślin (do –15°C) i późną porę dojrzewania owoców, praktycznie nie można ich u nas uprawiać w otwartym gruncie. Natomiast coraz częściej zwraca się uwagę na aktinidię ostrolistną jako cenną roślinę owocową, którą uważa się za bardzo mrozoodporną. Jednak podkreśla się także iż młode rośliny są zdecydowanie wrażliwsze. Mało jest badań oceniających możliwość uprawy tych roślin w różnych rejonach Polski. W niniejszej pracy przedstawiono wstępną ocenę uszkodzeń mrozowych i przymrozkowych młodych krzewów kilku najpopularniejszych odmian aktinidii. Badania prowadzono w latach 2004–2007 na polu doświadczalnym SGGW w Wilanowie. Materiał badawczy stanowiły cztery genotypy żeńskie aktinidii ostrolistnej (A. arguta) – Jumbo, Geneva, Weiki i męski ‘Weiki’ oraz żeńska, mieszańcowa ‘Ken’s Red’ (A. arguta × A. melanandra). Każda odmiana reprezentowana była przez 5–7 krzewów. Rośliny posadzono w maju 2004 roku w rzędzie w odległości co 3 m i prowadzono przy trwałej konstrukcji w kształcie T. Bezpośrednio przed sadzeniem roślin ziemię wyściółkowano matą szkółkarską o szerokości 1,6 m, co zapewniało lepsze utrzymanie wilgotności i struktury gleby. Przez cały okres badań roślin nie nawożono i poza pierwszym okresem po posadzeniu także nie podlewano. Ocenę uszkodzeń mrozowych prowadzono po każdej zimie w 20 tygodniu od początku roku według opracowanej skali bonitacyjnej. Po przymrozkach wiosennych dokonano oceny uszkodzeń na podstawie procentu zmarzniętych pąków na wytypowanych wcześniej 20 pędach na każdej roślinie. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy wykorzystaniu programu Statgraphics® 4.1. Grupy jednorodne wyróżniono testem LSD przy poziomie wiarygodności p = 0,05. W świetle uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że okres pierwszych kilku lat po posadzeniu jest w przypadku badanych aktinidii kluczowy dla powodzenia dalszej uprawy. Wyjątkowo surowa zima 2005/2006 oraz niespotykanie silne przymrozki wiosną 2007 roku wyraźnie zróżnicowały badane odmiany pod względem odporności na te czynniki. Najwyższą odpornością na mróz zimą w całym okresie badań cechowały się odmiany Weiki – męska (7,8 pkt) i żeńska (7,7 pkt) oraz w nieco mniejszym stopniu Geneva (7,1 pkt). Najwrażliwszą odmianą okazała się Ken’s Red (4,5 pkt), co mogło być spowodowane między innymi mieszańcowym jej pochodzeniem. Krytycznym okresem wystąpienia przymrozków dla badanych aktinidii była faza początku listnienia i temperatura rzędu –4°C, utrzymująca się przez kilka godzin. Doprowadziło to do uszkodzenia 22,2–74% wybijających pąków. Przymrozki do –2,4°C w fazie pękania pąków nie wyrządziły roślinom prawie żadnych szkód. Badane aktinidie cechowały się dużą siłą regeneracyjną i były w stanie szybko regenerować uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami.

Please use the following format to cite the selected article:
LATOCHA P. 2008. Frost resistance and spring frost sensibility of a few cultivars of Actinidia grown in Central Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 111–120

Author’s address:
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: piotr_latocha@sggw.pl
 
LATOCHA P. 2008. Frost resistance and spring frost sensibility of a few cultivars of Actinidia grown in Central Poland