The mineral composition of new genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) bred at SGGW

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 105–110
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

The mineral composition of new genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) bred at SGGW

PIOTR LATOCHA1, TOMASZ KRUPA2
1Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Pomology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The hardy kiwifruit breeding programme at the Department of Environmental Protection of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) in Poland has been started in 1996. As a result of the breeding programme in A. arguta and A. purpurea two genotypes of A. arguta (L1, M1) and two hybrid genotypes of A. arguta × A. purpurea (D11, D14) were selected. These genotypes of hardy kiwifruit demonstrate excellent traits desirable for consumer. Fruits of these cultivars were compared to the hardy kiwifruit ‘Ananasnaja’, which is considered to be the most popular cultivar of hardy kiwifruit in the world. This paper presents mineral composition of fruits of these genotypes. The investigations were carried out in the years 2004–2007. Our studies confirm that fruits of winter hardy Actinidia contain high concentrations of minerals, especially K, Ca, P and Mg and can be admitted as healthy fruits. Concentration of mentioned minerals is lower than in cultivar Ananasnaja. All tested genotypes are much richer in minerals (excluding K and Cu) than “fuzzy” kiwifruit (A. deliciosa cv. Hayward).

Key words: Actinidia arguta, Actinidia purpurea, mineral composition

Streszczenie: Analiza składu mineralnego owoców nowych genotypów aktinidii wyselekcjonowanych w SGGW (Actinidia Lindl.). W wyniku prowadzonych od 1996 roku prac hodowlanych z A. arguta × A. purpurea i A. arguta wyselekcjonowano żeńskie obiecujące genotypy mieszańcowe oznaczone jako D11 i D14 oraz dwa A. arguta L1 i M1. Atrakcyjność tych odmian potwierdziły badania sensoryczne i analizy chemiczne. W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości składników mineralnych w owocach tych genotypów w porównaniu z najpopularniejszą odmianą Ananasnaja oraz owocami kiwi dostępnymi na rynku. Badania prowadzono w latach 2004–2007. Zawartość sodu i potasu oznaczono metodą płomieniowej absorpcji spektrometrii atomowej FAAS zgodnie z PN-EN-ISO 6869: 2002. Wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk i miedź oznaczono metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-AES, zgodnie z procedurami centrum analitycznego SGGW. Owoce do badań zbierano w fazie dojrzałości konsumpcyjnej. Przed analizą oczyszczono je i umyto wodą destylowaną. Potem podzielono na mniejsze części i wysuszono w temperaturze 60oC. Następnie zmielono, odważono 1g, spalono w temperaturze 480–500°C i rozpuszczono w 20% HCL. W celu określenia istotności różnic pomiędzy odmianami wyniki poddano analizie wariancji (ANOVA), wykorzystując program Statgraphics® 4.1 (StatPoint Inc.). Grupy jednorodne wyróżniono testem LSD przy poziomie wiarygodności 5%. Uzyskane wyniki pokazały, iż owoce wszystkich badanych genotypów są bogatym źródłem składników mineralnych. Zawartość P, Ca, Mg, Fe i Zn była znacznie wyższa niż w owocach kiwi. Wyhodowane genotypy posiadały jednak mniejszą zawartość poszczególnych składników mineralnych niż odmiana Ananasnaja. Analiza statystyczna wykazała istotne zróżnicowanie zawartości minerałów (za wyjątkiem Na) w owocach badanych genotypów.

Please use the following format to cite the selected article:
LATOCHA P., KRUPA T. 2008. The mineral composition of new genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) bred at SGGW. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 105–110

Author’s addresses:
Piotr Latocha
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: piotr_latocha @sggw.pl

Tomasz Krupa
Katedra Sadownictwa SGGW
Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa. Poland

LATOCHA P., KRUPA T. 2008. The mineral composition of new genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) bred at SGGW