Micropropagation of Galium odoratum (L.) Scop.

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 79–86
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Micropropagation of Galium odoratum (L.) Scop.

OLGA WARDZIAK, ANNA PAWEŁCZAK, EWA OSIŃSKA
Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of this study was to develop the method of micropropagation of Galium odoratum using initial explants taken from selected mature plants. The best initial explants appeared to be shoot segments with terminal buds collected in the vegetative stage of plant development in autumn (September). The most effective disinfecting agent was 10% solution of commercial detergent Domestos. Kinetin and 6-benzylaminopurine in concentrations 1.0, 2.5 and 5.0 mg⋅dm–3 regardless of 1-naphthaleneacetic acid presence not increased the number of axilary shoots in comparison with control medium. The intensity of fluorescent irradiance 7.5 μmol⋅s–1⋅m–2 allowed to obtain longer shoots and better root regeneration then 33.0 μmol⋅s–1⋅m–2.

Key words: terminal bud, explant, 6-benzylaminopurine, kinetin, irradiance, axilary shoots, nodes

Streszczenie: Mikrorozmnażanie marzanki wonnej Galium odoratum (L.) Scop. Celem badań było opracowanie metodyki mikrorozmnażania Galium odoratum z wykorzystaniem eksplantatów inicjalnych pobieranych z wybranych roślin matecznych. Najlepszymi eksplantatami inicjalnymi okazały się wierzchołki pędów wegetatywnych pobierane we wrześniu. Najbardziej efektywnym środkiem odkażającym był 10% roztwór preparatu handlowego Domestos. Kinetyna i BA w zastosowanych stężeniach 1,0, 2,5 i 5,0 mg⋅dm–3 nie spowodowały wytworzenia większej liczby pędów bocznych w porównaniu z kontrolą. Natężenie napromienienia 7,5 μmol⋅s–1⋅m–2 sprzyjało regeneracji korzeni
oraz otrzymywaniu dłuższych pędów niż natężenie 33,0 μmol⋅s–1⋅m–2.

Please use the following format to cite the selected article:
WARDZIAK O., PAWEŁCZAK A., OSIŃSKA E. 2008. Micropropagation of Galium odoratum (L.) Scop. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 79–86

Authors’ address:
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
WARDZIAK O., PAWEŁCZAK A., OSIŃSKA E. 2008. Micropropagation of Galium odoratum (L.) Scop.