Phytotoxicity of composts produced from various urban wastes

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 65–70
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Phytotoxicity of composts produced from various urban wastes

GRAŻYNA OBIDOSKA, ANNA HADAM
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The phytotoxicity of three composts produced in Warsaw was assessed to evaluate their suitability for plant production. The composts were produced from different compounds: non-selected (mixed) urban wastes and urban greenery wastes prepared by two compost facilities – Radiowo and Marywilska. Phytotoxicity was assessed by the Phytotox assay and the Seedling Emergence and Growth Test. The results of four replications were subjected to one way analysis of variance (ANOVA) and subsequently the Tukey’s test, with statistical signifi cance set at p = 0.05. The phytotoxicity of composts differed significantly: only one, produced from urban greenery wastes by Radiowo facility was practically non-phytotoxic, suitable for plant production. The phytotoxicity of two others: produced from mixed urban waste by Radiowo or urban greenery waste by Marywilska facility, was signifi cant, eliminating them as soil amendments or plant substrates.

Key words: compost, Phytotox, Seedling Emergence and Growth Test, phytotoxicity

Streszczenie: Badanie fitotoksyczności kompostów produkowanych z różnych składników. Celem pracy było zbadanie fitotoksyczności trzech kompostów produkowanych w Warszawie dla oceny ich przydatności do produkcji roślinnej. Komposty produkowano z różnych składników: niesegregowanych (mieszanych) odpadów miejskich i z odpadów z zieleni miejskiej produkowane w kompostowni Radiowo, oraz z odpadów z zieleni miejskiej produkowanych w kompostowni Marywilska. Do oceny natężenia czynników fitotoksyczności kompostów wykorzystano test Phytotox oraz Test Wschodów i Wzrostu Siewek. Wyniki w 4 powtórzeniach zostały poddane jednoczynnikowej analizie wariancji (F-test), a następnie testowi Tukeya przy poziomie istotności p = 0,05. Fitotoksyczność kompostów różniła się istotnie: tylko jeden, produkowany z odpadów z zieleni miejskiej w kompostowni Radiowo, był praktycznie nietoksyczny, przydatny jako podłoże dla roślin. Fitotoksyczność pozostałych była znaczna, eliminując je z produkcji roślinnej.

Please use the following format to cite the selected article:
OBIDOSKA G., HADAM A. 2008. Phytotoxicity of composts produced from various urban wastes. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 65–70

Authors’ address:
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: grazyna_obidoska@sggw.pl
 
OBIDOSKA G., HADAM A. 2008. Phytotoxicity of composts produced from various urban wastes