Suitability of three methods used in monitoring and establishing presence of Agrotis segetum (Schiff.) by extension staff and vegetable producers

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 19–30
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Suitability of three methods used in monitoring and establishing presence of Agrotis segetum (Schiff.) by extension staff and vegetable producers

JAKUB GARNIS, ZBIGNIEW T. DĄBROWSKI
Department of Applied Entomology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Our field experiments were initiated by complaints from a number of farmers growing vegetables facing heavy losses due to their crop damage by cutworms. The stages of the larvae susceptible to officially recommended insecticide treatment at the post-planting time were often past and damages were already quite serious at the time damages were apparent. Scientists working on monitoring of Agrotis spp. are still using UV light traps for the moths catches in Poland. In our studies we compared the following three methods presently recommended for establishing population of common cutworms under field conditions and monitoring the flight activity of Turnip moth (Agrotis segetum): (a) food baits placed in soil holes; (b) sifting standard soil sample for larvae presence; and (c) pheromone traps, not yet commonly used by farmers in Poland. The two first methods turned out to be unsuitable in practice, where already low number of cutworms cause severe injuries on vegetables. The pheromone traps proved that their usage is the only economically viable method of monitoring population of Agrotis spp. There was signifi cant correlation between the efficacy of catches and the location of pheromone traps on a field with a given vegetable crop species. Positioning of a trap on celeriac cultivated field attracted the highest number of A. segetum males and showed clear changes in the dynamics of population migrations in the both growing seasons. The traps efficacy was unrelated to their positioning on a given field, independently from a crop species. Further experiments are planned to validate the forecasting model developed by the Danish scientists based on application of pheromone trappings, day-degrees and soil moisture.

Key words: common cutworm, turnip moth, Agrotis segetum, cutworm baits, soil sifting – cutworms, pheromone traps, monitoring

Streszczenie: Możliwości wykorzystania trzech metod stosowanych w ocenie zagęszczenia i monitoringu Agrotis segetum (Schiff.) dla służb doradztwa i producentów warzyw. Badania podjęto w wyniku uwag wielu producentów warzyw nt. silnego porażania upraw w ostatnich latach przez rolnice. Wydaje się, że często stosowali oni opryskiwania zalecanymi insektycydami w okresie wegetacyjnym, w którym już nie występowały najwrażliwsze młode stadia larwalne szkodnika, a wystąpiły wyraźnie dostrzegalne znaczne uszkodzenia przez starsze stadia gąsienic. Obecnie naukowcy polscy zajmujący się monitoringiem Agrotis spp., dla odławiania motyli rolnic nadal wykorzystują samołówki, emitujące promieniowanie UV. Ponieważ tylko efektywny system monitoringu może przyczynić się do zwiększenia efektywności zwalczania rolnic, dlatego porównaliśmy trzy techniki zalecane do określenia zagrożenia upraw przez gąsienice rolnic i monitoringu nalatywania motyli rolnicy zbożówki (Agrotis segetum) na plantacje: (a) przynęty pokarmowe umieszczone w dołkach w glebie; (b) przesiewanie gleby pobranej ze standardowych dołków w celu określenia obecności larw, i (c) pułapki feromonowe do odławiania samców (niestosowanych jeszcze powszechnie przez rolników/ogrodników w Polsce). Ze względu na znaczny nakład pracy i małe prawdopodobieństwo znalezienia larw, dwie pierwsze dwie techniki okazały się mało przydatne dla plantacji upraw warzyw. Wydaje się, że już przy niskim zagęszczeniu larw pierwszych stadiów rozwojowych, obserwuje się znaczne uszkodzenia w uprawach warzyw (a prawdopodobnie może być tolerowane w uprawach roślin rolniczych). Techniki te stosowano z powodzeniem dla stwierdzenia obecności rolnic w uprawach buraków, zbóż i rzepaku (Lipa, 1977; Mrówczyński et al., 2003; Walczak et. al., 2004). W celu prowadzenia monitoringu rolnic stosowanie pułapek feromonowych okazało się jedyną metodą ekonomicznie uzasadnioną. Określono istotną zależność pomiędzy efektywnością odławiania samców rolnicy zbożówki przez pułapki a ich umieszczeniem na polu z konkretnym gatunkiem rośliny uprawnej. Pułapki zlokalizowane na polach z selerem korzeniowym przyciągały najliczniej samce rolnicy zbożówki i najwyraźniej wykazywały zmiany w dynamice odławiania samców w ciągu sezonu wegetacyjnego. Przedstawione dane wskazują, że należy przeprowadzić dalsze doświadczenia nad oceną modelu sygnalizacji dla rolnic, opracowanego przez naukowców duńskich, uwzględniającego wykorzystanie pułapek feromonowych, sumy temperatur efektywnych i wilgotności gleby.

Please use the following format to cite the selected article:
GARNIS J., DĄBROWSKI Z.T. 2008. Suitability of three methods used in monitoring and establishing presence of Agrotis segetum (Schiff.) by extension staff and vegetable producers. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 19–30

Authors’ address:
Katedra Entomologii Stosowanej SGGW
Nowoursynowska 156
02-776 Warszawa, Poland
GARNIS J., DĄBROWSKI Z.T. 2008. Suitability of three methods used in monitoring and establishing presence of Agrotis segetum (Schiff.) by extension staff and vegetable producers