Non-target risk assessment for crops engineered for insect resistance

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 29, 2008: 7–17
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 29, 2008)

Non-target risk assessment for crops engineered for insect resistance

RICHARD L. HELLMICH1, JULIA GÓRECKA2
1Department of Entomology, Iowa State University, Ames, Iowa, USA
2Department of Applied Entomology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Bacillus thuringiensis (Bt) maize genetically engineered for insect resistance has been commercially available in the United States since 1996. Bt maize has been popular with most U.S. growers because it provides economic advantages and reduces the reliance on chemical insecticides. Prior to commercialization all genetically-engineered (GE) crops go through a comprehensive and rigorous evaluation by three U.S. government agencies to demonstrate their safety to the environment and human and animal health. This paper focuses on improving methods to evaluate possible non-target effects of GE crops, which should be helpful to scientists in countries that are considering the use of GE crops.

Key words: Bt maize, risk assessment, non-target organisms, GE crops

Streszczenie: Ocena ryzyka upraw genetycznie zmodyfikowanych odpornych na szkodniki dla organizmów niedocelowych. Genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt (Bacillus thuringensis), odporna na szkodniki w Stanach Zjednoczonych, jest komercyjnie dostępna od 1996 roku. Kukurydza Bt stała się popularna wśród amerykańskich farmerów ze względu na korzyści ekonomiczne i redukcję zależności od chemicznych insektycydów. Przed komercjalizacją wszystkie genetycznie zmodyfikowane (GM) rośliny uprawne są poddawane rygorystycznej i wszechstronnej ocenie przez trzy agencje rządu Stanów Zjednoczonych w celu udowodnienia ich bezpieczeństwa dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. W tym artykule skupiono się nad ulepszaniem metod oceny możliwego niezamierzonego wpływu upraw genetycznie zmodyfi kowanych na organizmy niedocelowe.

Please use the following format to cite the selected article:
HELLMICH R.L., GÓRECKA J. 2008. Non-target risk assessment for crops engineered for insect resistance. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 29: 7–17

Authors’ addresses:
Richard L. Hellmich
USDA-ARS, Corn Insects and Crop Genetics
Research Unit and Department of Entomology
Iowa State University
Genetics Laboratory c/o Insectary
Ames, Iowa 50011-3140
Richard.Hellmich@ars.usda.gov

Julia Górecka
Katedra Entomologii Stosowanej
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warsaw, Poland
juliag2@wp.pl

HELLMICH R.L., GÓRECKA J. 2008. Non-target risk assessment for crops engineered for insect resistance