Contemporary trends in design of Warsaw recreational areas in relation to the twentieth-century concepts, ideas and discourses important for forming of Warsaw recreational areas

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 291–300
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Contemporary trends in design of Warsaw recreational areas in relation to the twentieth-century concepts, ideas and discourses important for forming of Warsaw recreational areas

GABRIELA MAKSYMIUK
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Contemporary trends in design of Warsaw recreational areas relation to the twentiethcentury concepts, ideas and discourses important for forming of Warsaw recreational areas. From the beginning of the twentieth century, several discourses had been involved in forming of Warsaw recreational areas. The performed study has shown that changing concepts and ideas express shifting in an attitude towards a role of the city green areas. Originally, the concepts emphasised a multifunctional position of the green areas, as they serve recreational, climatic and structural purposes. In the post-war period, the main accent was put on the social role of the green areas, and the 1980s brought an alteration, as ecological concepts predominated. The present trends could be summarised as a come back of a multifunctionality discourse, combined with an intensifi cation of development and improvement of accessibility of recreational areas city dwellers.

Key words: recreational areas, concepts, ideas, discourses, Warsaw

Streszczenie: Współczesne tendencje kształtowania terenów wypoczynkowych Warszawy w świetle dwudziestowiecznych koncepcji, idei i nurtów. Dzisiejszy kształt terenów wypoczynkowych Warszawy jest rezultatem ścierających się idei i koncepcji, mających wpływ na praktykę planistyczną. Przeprowadzone badania obejmowały przegląd literatury przedmiotu w zakresie zdiagnozowanych idei i koncepcji historycznych oraz analizę prac konkursowych z warsztatów „Warszawa naszych marzeń”, organizowanych w latach 2000–2002, wspólnie przez władze miasta stołecznego oraz warszawski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. W sumie przeanalizowano 52 prace konkursowe opracowane w ramach 9 tematów. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pierwsze popularne idee: koncepcja „zielonych klinów” i „Warszawa funkcjonalna”, zakładały niejaką równorzędność funkcji terenów zieleni (wypoczynkowa, klimatyczna i strukturalna). W latach powojennych dominowało natomiast podejście skupiające się zwłaszcza na wypoczynkowej roli terów zieleni w mieście. Popularne były takie idee jak tworzenie Parków Kultury i Wypoczynku (lata 60.) oraz Wielofunkcyjnych Miejskich Ośrodków Wypoczynkowo-Rozrywkowych (lata 70.). Także obowiązujące normatywy urbanistyczne regulowały zasady planowania terenów wypoczynkowych. Natomiast począwszy od lat 80. obserwuje się zwrot ku podejściu ekologicznemu, czego ilustracją są licznie opracowywane koncepcje kształtowania systemów przyrodniczych miast, a także wpisanie koncepcji Systemu Przyrodniczego Warszawy do polityki przestrzennej miasta (w 1992 r.). Jeśli chodzi o współczesne trendy i tendencje, to przeprowadzona analiza prac warsztatowych wykazała, że ponownie dominujące jest wielofunkcyjne podejście do projektowania terenów zieleni oraz poprawa dostępności do terenów wypoczynkowych. Negatywnym zjawiskiem jest natomiast przeważająca intensyfikacja zagospodarowania terenów wypoczynkowych, co jest także powiązane z integracją różnych funkcji.

Please use the following format to cite the selected article:
MAKSYMIUK G. 2009. Contemporary trends in design of Warsaw recreational areas in relation to the twentieth-century concepts, ideas and discourses important for forming of Warsaw recreational areas. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 291–300

Author’s address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
 
MAKSYMIUK G. 2009. Contemporary trends in design of Warsaw recreational areas in relation to the twentieth-century concepts, ideas and discourses important for forming of Warsaw recreational areas