Inspired landscape, landscape inspiration, Italian influence on English picturesque gardens

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 257–267
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Inspired landscape, landscape inspiration, Italian influence on English picturesque gardens

EWA KOSIACKA-BECK
Departament of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Science – SGGW

Abstract: The goal of this article is to show how paintings of an Italian Landscape have an influence on creation English picturesque gardens and to show how English Grand tourists came to know Italian landscape paintings and what made them so popular and infl uential on landscape design in England. To understand that I will analyze English history of XVII century with special emphasis on the Grand Tour Movement – which had an infl uence on social behavior of an English Man. Next I will analyze works of the most popular Italian landscape painters: Lorrain, Poussin and Rosa, which paintings became a design templates for creating picturesque gardens in almost entire England.

Key words: Landscape that was inspired by art – paintings, Grand Tour, XVIII century landscape garden, Landscape painting, garden composition, garden components, Claude Lorrain, Nicolaus Poussin, Salvador Rosa

Streszczenie: Krajobraz inspirowany, inspiracja krajobrazem, czyli wpływ włoskiego malarstwa na kształtowanie angielskich ogrodów krajobrazowych. Rozważania podjęte w artykule mają na celu ukazać, jaki wpływ na kształtowanie się angielskich ogrodów krajobrazowych wywarło włoskie malarstwo krajobrazowe. Celem jest przybliżenie czytelnikowi w jaki sposób Anglicy zetknęli się z malarstwem włoskim i co było prawdziwą przyczyną tak wielkiej jego popularności. W tym celu zostaje podjęta próba analizy wydarzeń wieku XVII, z naciskiem na zjawisko Grand Tour, które zapoczątkowało przemiany w umysłach angielskich twórców. Poruszony został temat wielkich podróży i ich prawdziwej istoty jako problem dotychczas nieporuszany w polskiej literaturze. W dalszej kolejności analizie zostały poddane prace najbardziej popularnych twórców włoskiego malarstwa krajobrazowego XVII wieku (Lorrain, Poussin, Rosa), których obrazy stały się wzorem do tworzenia kompozycji ogrodowych niemal w całej Anglii.

Please use the following format to cite the selected article:
KOSIACKA-BECK E. 2009. Inspired landscape, landscape inspiration, Italian influence on English picturesque gardens. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 257–267

Author’ address:
Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Poland
e-mail: szsk@sggw.pl
 
KOSIACKA-BECK E. 2009. Inspired landscape, landscape inspiration, Italian influence on English picturesque gardens