Revalorization of the romantic park in Dobrzyca

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 243–255
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Revalorization of the romantic park in Dobrzyca

ANNA MAJDECKA-STRZEŻEK
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Poland has over 10 000 parks. Within this great number most of them are historical parks. A sizable number of them are romantic parks. This specific style dominated the landscape gardening art of Poland. Interesting examples of romantic residencies can be found at Pulawy, Zofiowka, Klemensow, Opiniogora and Dobrzyca. These are splendid examples of palace-park creations. The specific characteristic of romantic parks is their compositional chamberness (even with a sizable park object), their numerous scenic landscaping views regardless whether within the park object or encompassing the surounding landscape, the rich literary program, the poetic final touch relating to the native traditions and the cult of wild nature expressed through richness of plant forms as well as species and types of utilized plants. After the Second World War the state took over the palaces and their adjoining parks and adapted them for new use. Frequently the new adaptation resulted in destroying unique values which were characteristic of the historical park objects. The long period of improper usage and lack of adequate care of the romantic parks caused a significant loss in their value, especially through the destruction of park elements and dendrological stocks. Only in the second half of the 20th century were the park and palace objects subject to renovation and revalorization. Some of this work, however with interruptions, continues until today. The park palace object in Dobrzyca, a jewel of the roman-tic park composition, began the intensive reva-lorization process – both at the palace and in the park – towards the end of 20th century. The revalorization concept for Dobrzyca’s park had been concluded back in 2006 and had been approved by both: the conservatory authorities as well as the user of the object. The revalorization became a concept with detailed solutions. It was taken into calculation that it would take many years to do this work. Indeed, it began in the spring of 2006 and it’s still in progress and the results can already be admired.

Key words: historical park, romantic park, freemasonry, revalorization, adaptation

Streszczenie:  Rewaloryzacja romantycznego parku w Dobrzycy . Na terenie Polski znajduje się  ponad 10 000 obiektów parkowych. To duża liczba, w której większość stanowią  historyczne parki krajobrazowe. Wśród nich znaczącą liczbę stanowią parki romantyczne. Styl ten dominował w krajobrazowej sztuce ogrodowej Polski. Interesującymi przykładami rezydencji romantycznych w Polsce są rezydencje w Puławach, Zofiówce, Klemensowie, Opinogórze, Dobrzycy. Są to okazałe założenia pałacowo-parkowe. Specyfiką parków romantycznych jest ich kompozycyjna kameralność (nawet przy dużej powierzchni obiektu), liczne powiązania widokowe tak w obrębie założenia, jak i w powiązaniu z otaczającym krajobrazem, bogaty program literacki, poetycki sztafaż nawiązujący do tradycji rodzimych, a także kult dzikiej przyrody wyrażany bogactwem form roślinnych, a także gatunków i odmian zastosowanych roślin. Założenia pałacowo-parkowe po II wojnie światowej zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa i zaadaptowane do nowych przeznaczeń. Często nowe przeznaczenia przyczyniały się do utraty wyjątkowych wartości, które cechowały historyczne obiekty parkowe. Długi powojenny okres niewłaściwego wykorzystywania i brak właściwej opieki nad romantycznymi parkami spowodował znaczącą utratę ich wartości, a przede wszystkim zniszczenia w zakresie elementów wyposażenia programowego i w zasobach dendrologicznych parków. Dopiero w drugiej połowie XX wieku poddawano zniszczone już mocno obiekty rezydencjonalne pracom rewaloryzacyjnym i adaptacyjnym. Część takich działań realizowanych z przerwami trwa do czasów współczesnych. W założeniu pałacowo-parkowym w Dobrzycy, klejnocie romantycznej kompozycji parkowej intensywne prace rewaloryzacyjne dotyczące tak zespołu pałacowego, jak i parkowego rozpoczęły w ko ńcu XX wieku. Koncepcja rewaloryzacji parku w Dobrzycy została opracowana w 2006 roku i uzyskała niezbędną akceptację tak władz konserwatorskich jak i użytkownika obiektu. Koncepcja przybrała formę koncepcji i rozwiązań szczegółowych. Prace realizacyjne w parku obliczone na wiele lat rozpoczęto wiosną 2006 i nadal trwają, ale pierwsze efekty działań są już widoczne.

Please use the following format to cite the selected article:
MAJDECKA-STRZEŻEK A. 2009. Revalorization of the romantic park in Dobrzyca. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 243–255

Author’s adress:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
majdecka@intertop.pl
 
MAJDECKA-STRZEŻEK A. 2009. Revalorization of the romantic park in Dobrzyca