Water as main element of landscape of exhibit for animals in zoological gardens

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 235–242
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Water as main element of landscape of exhibit for animals in zoological gardens

ROBERT ZUBKOWICZ
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper undertakes the basic issues connected with the role of water in exhibit’s landscape for animals in zoological garden. The issues were considered mainly on examples of exhibit for aquatic-terrestrial animals especially for common hippopotamus. It also was stressed how important role to plays water in exhibit for terrestrial and arboreal animals. It was taking a note of the water importance playing role in: design process, construct an exhibit, animal’s behaviour, educational transmission, arrangement and aesthetic reception of exhibit. There were described the main factors and requirements connected with water which should be fulfilled, for proper function of exhibit for animals in zoo. Animal’s needs were taken into consideration and also visitor’s expectations. Finally it was shown the interconnections which cause water between individual factors.

Key words: exhibit for animals, aquatic-terrestial animals, enclosure, designing zoological garden, landscape immersion, fence (moat) of exhibit for animals

Streszczenie: Woda jako główny element krajobrazu ekspozycji dla zwierząt w ogrodach zoologicznych. Artykuł podejmuje podstawowe zagadnienia związane z rolą wody w krajobrazie ekspozycji zwierząt w ogrodach zoologicznych. Problematykę rozpatrywano głównie na przykładzie ekspozycji zwierzęcia wodno-lądowego dla hipopotama nilowego, ale również zasygnalizowano jak ważną rolę odgrywa woda w ekspozycjach zwierząt lądowych lub nadrzewnych. Zwrócono uwagę na to, jakie znaczenie odgrywa woda: w procesie projektowania, urządzania ekspozycji, w zachowaniu zwierząt, przekazie edukacyjnym, organizacji i odbiorze estetycznym. Określono główne czynniki i wymogi dotyczące wody, jakie powinny być spełnione, aby ekspozycja dla zwierząt prawidłowo funkcjonowała. Uwzględniono potrzeby zwierząt jak również oczekiwania zwiedzających. Na zakończenie wskazano na współzależność, jaką powoduje woda między poszczególnymi czynnikami.

Please use the following format to cite the selected article:
ZUBKOWICZ R. 2009. Water as main element of landscape of exhibit for animals in zoological garden. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 235–242

Author’ address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159/37,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: zubkowicz@wp.pl
 
ZUBKOWICZ R. 2009. Water as main element of landscape of exhibit for animals in zoological garden