Duration of vegetation disturbance in urban hydrogenic ecosystems due to drainage

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 207–215
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Duration of vegetation disturbance in urban hydrogenic ecosystems due to drainage

DARIA SIKORSKA1, PIOTR SIKORSKI2, PIOTR HEWELKE1
1Department of Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Environmental Protection Department, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Urbanization is a factor strongly affecting the landscape and natural ecosystems existing within the city. The purpose of this study was to assess habitat and vegetation changes in an alder wetland in the Natural Landscape Complex “Olszyna” in Warsaw. Semi-natural ecosystems existing within the city limits have a unique value. They create biodiversity hotspots, play an important social and educational role and intersperse monotonous urban landscape. That is why preserving the relicts of natural habitats is essential for sustainable management of urban areas. The Natural Landscape Complex “Olszyna” exists in hydrogenic site of important ecological value. Habitat and vegetation were studied in the years 2006–2008 and the study included selected soil and surface water characteristics and vegetations changes. Obtained results were compared with previous investigations that had been carried out since the 1970’s. Hygrophilous vegetation in the area, after drainage that followed the construction of the Toruńska Artery, has gradually been changing into mesophilic one. Despite the existing system of ditches built to keep the water level high, the maintenance of properly functioning riparian ecosystem seems improbable. A lack of spring floods results in negative changes of vegetation. The layer of shrubs has strongly developed and the number of plant species has increased, unfortunately these are mainly ruderal species.

Key words: Natural Landscape Complex “Olszyna”, vegetation change, euthropication

Streszczenie: Urbanizacja jest czynnikiem najsilniej przekształcającym krajobraz i funkcjonujące w nim ekosystemy. Celem niniejszej pracy było określenie zmian w siedlisku i roślinności łęgu olszowo-jesionowego, znajdującego się w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego “Olszyna” w Warszawie. Ekosystemy zbliżone do naturalnych, występujące w granicach dużych miast, mają unikalny charakter. Stanowią one wyspy o dużej różnorodności biologicznej, pełniąc jednocześnie ważną funkcję społeczną i edukacyjną. Urozmaicają monotonny krajobraz miejski i tworzą nisze mikroklimatyczne. Z tego względu zachowanie reliktowych siedlisk, podobnie jak zabytkowych obiektów architektonicznych, ma istotne znaczenie dla zrównoważonego funkcjonowania przestrzeni miejskiej. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy “Olszyna” stanowią siedliska hydrogeniczne o szczególnej wartości przyrodniczej. Badania zmian w roślinności prowadzono w latach 2006–2008. Uzyskane wyniki odniesiono do wcześniejszych obserwacji, które były prowadzone w latach 70. i 90. Higrofi lna roślinność zadrzewień łęgowych, po obniżeniu się zwierciadła wody w wyniku postępujących inwestycji (sąsiedztwo Trasy Toruńskiej), przekształca się stopniowo w zbiorowisko mezofi lne. Pomimo istniejącego systemu rowów do piętrzenia zwierciadła wody, podtrzymanie prawidłowego funkcjonowania ekosystemu łęgowego wydaje się nie być możliwe. Brak wiosennych zalewów powoduje niekorzystne przekształcenia roślinności. Zanotowano zwiększenie liczby gatunków, przy czym sukcesywnie przybywa gatunków synantropijnych.

Please use the following format to cite the selected article:
SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P. 2009. Duration of vegetation disturbance in urban hydrogenic ecosystems due to drainage. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 207–215

Authors’ addresses:
Daria Sikorska, Piotr Hewelke
Katedra Kształtowania Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
daria.sikorska@gmail.com
piotr_hewelke@sggw.pl

Piotr Sikorski
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
piotr_sikorski@sggw.pl

SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P. 2009. Duration of vegetation disturbance in urban hydrogenic ecosystems due to drainage