Diversity of ancient forest plant species in country parks

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 201–205
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Diversity of ancient forest plant species in country parks

BEATA FORNAL-PIENIAK, CZESŁAW WYSOCKI
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Forests fragmentation process was observed in many countries so plant species had to adopted on different habitat for them for example country parks. Country parks sometimes are the last objects, where forest plant species can grow in agricultural areas. The main purpose of the article was characteristic of ancient forest plant species diversity in country parks of Sandomierska Basin.

Key words: ancient forest plant species, diversity, country park

Streszczenie: Zróżnicowanie gatunków starych lasów w parkach wiejskich. Proces fragmentacji lasów został zaobserwowany w wielu krajach. Różnorodność gatunkowa roślin, zwłaszcza warstwy runa zastała zaburzona przez działalność człowieka. Rośliny, przede wszystkim gatunki starych lasów (ancient forest species) musiały zaadaptować się w nowych warunkach siedliskach np. nowe lasy, w zadrzewieniach na terenach rolniczych lub parkach wiejskich. Celem pracy jest określenie zróżnicowania gatunków starych lasów w parkach wiejskich Krainy Kotlina Sandomierska. Wyniki badań wykazały, iż liczba gatunków starych lasów wynosi od 14 do 30 w badanych obiektach. Różnorodność gatunkowa roślin starych lasów zależy od wielkości powierzchni parków, jak i intensywności pielęgnacji zadrzewień parkowych.

Please use the following format to cite the selected article:
FORNAL-PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009. Diversity of ancient forest plant species in country parks. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 201–205

Authors’ address:
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Poland
e-mail: fornalb@op.pl
czeslaw_wysocki@sggw.pl
 
FORNAL-PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009. Diversity of ancient forest plant species in country parks