Native greenery participation in chosen court parks of North Mazowsze dendrofl ora formation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 189–199
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Native greenery participation in chosen court parks of North Mazowsze dendrofl ora formation

EWA ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ, MAGDALENA WAŚNIEWSKA
Department of Environmental Protection – Dendrology, Warsaw University of Life Sciencies – SGGW

Abstract: This thesis has the task of understanding the species composition of selected rural parks in northern Mazovia, and above all to define the role of native species of trees and shrubs in shaping the park structures. For this reason, surveys have been carried out to determine the importance of native tree species for the functioning and formation of court parks and to determine their role in the landscape. To obtain reliable results, three selected objects on the test area have been compared. Differences and similarities in the stand have been analyzed in the aspects of its quality, volume and space. In addition, the present thesis attempts to determine the value of visual structures created by indigenous species of trees and shrubs, as well as to establish the importance of parks in the monotonous rural agricultural landscape. The final stage of the thesis is an indication how to use native species of trees and shrubs in terms of shaping the landscape.

Key words: native species, biodiversity, rural park, court parks

Streszczenie: Udział roślinności rodzimej w kształtowaniu dendroflory wybranych parków dworskich Mazowsza Północnego. Niniejsza praca ma za zadanie poznanie składu gatunkowego wybranych parków wiejskich Mazowsza Północnego, a przede wszystkim określenie roli rodzimych gatunków drzew i krzewów w kształtowaniu struktur parkowych. W tym celu przeprowadzono badania mające na celu określenie znaczenia rodzimych gatunków drzew dla funkcjonowania i kształtowania parków dworskich oraz określenie ich roli w krajobrazie. Dla otrzymania wiarygodnych wyników zostały porównane trzy wybrane obiekty na badanym obszarze, gdzie przeanalizowano różnice oraz podobieństwa drzewostanu w składzie jakościowym, ilościowym i przestrzennym. Ponad to w pracy podjęto próbę określenia walorów plastycznych struktur tworzonych przez rodzime gatunki drzew i krzewów, a także ustalenia znaczenia parków wiejskich w mało urozmaiconym krajobrazie rolniczym. Etapem końcowym pracy są wskazania do zastosowania rodzimych gatunków drzew i krzewów w aspekcie kształtowania krajobrazu.

Please use the following format to cite the selected article:
ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., WAŚNIEWSKA M. 2009. Native greenery participation in chosen court parks of North Mazowsze dendroflora formation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 189–199

Author’s address:
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
ewa_zaras_januszkiewicz@sggw.pl
 
ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., WAŚNIEWSKA M. 2009. Native greenery participation in chosen court parks of North Mazowsze dendroflora formation