Using logic diagrams to determine a method for evaluation of probability of tree fall or break

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 173–181
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Using logic diagrams to determine a method for evaluation of probability of tree fall or break

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The probability of tree fall or breaking is a significant element of the method for identification of threats caused by trees with poor stability. This issue has been the subject of discussions for decades now. Due to diversity of factor causing broken and fallen trees, it is extremely difficult to adapt an appropriate method to evaluate the probability of tree fallen. Many arborists use technical devices (resistographs, arbtotoms, tree radars); others use visual methods, usually of Visual character (indicator or matrix) and rarely quality-based methods. Detailed analysis of those methods was described in numerous publications (Rosłon-Szeryńska, 2002; Kosmala, Rosłon-Szeryńska, 2003). This article presents the possibility to use logic diagrams to determine a method of evaluation of probability of tree fall or collapse. The methods involve fault trees and cause and result trees. The fault tree method covered 261 trees which were subject to five types of damage, such as: 1) tree fall, 2) broken stem base, 3) stem broken at root fl are and at crown base, 4) major branches broken at forks, 5) broken in crown area. Based on those methods, model trees which pose the threat of collapse or breaking were created. Then, the criteria for evaluation of probability of tree breaking or collapse as the basic element of method of hazard tree assessment. Due to limited content of this article the application of FTA method (fault tree analysis) was described in reference to one event (breaking at fork) and the method of developing criteria for evaluating the possibility of tree breaking at fork as factors of method of hazardous tree evaluation.

Key words: hazard tree, tree risk assessment, fault tree analysis (FTA), method of tree stability assessment

Streszczenie: Wykorzystanie diagramów logicznych w opracowaniu metody oceny prawdopodobieństwa wywrócenia się lub złamania drzewa. Ocena prawdopodobieństwa wywrócenia się lub złamania drzewa stanowi istotny element metody identyfikacji zagrożenia powodowanego przez drzewa o osłabionej statyce. Od kilku dziesięcioleci aż do dziś jest przedmiotem badań i dyskusji. Ze względu na złożoność przyczyn powstawania wykrotów i wiatrołomów niezwykle trudno jest przyjąć odpowiednią metodę oceny prawdopodobieństwa upadku drzewa. Wielu arborystów wykorzystuje przyrządy techniczne, inni posługują się metodami wizualnymi najczęściej o charakterze jakościowym (wskaźnikowym lub matrycowym), rzadziej – ilościowym. Szczegółowe analizy tych metod opisano w wielu publikacjach (Rosłon-Szeryńska, 2002, 2008). Niniejszy artykuł prezentuje możliwość wykorzystania diagramów logicznych w opracowaniu metody oceny prawdopodobieństwa wywrócenia się lub złamania drzewa. Są to drzewa błędów i drzewa zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Badaniem metodą drzewa błędów objęto 261 drzew uległych pięciu rodzajom uszkodzeń takich jak: 1) wywrócenie, 2) złamanie pnia u nasady, 3) złamanie pnia powyżej części odziomkowej i do nasady korony, 4) złamanie konarów w rozwidleniu, 5) złamania pozostałe w obrębie korony. W oparciu o tę metodę utworzono modele drzew grożących złamaniem lub wywróceniem, a następnie opracowano kryteria oceny prawdopodobieństwa ich wywrócenia lub złamania jako podstawowego elementu oceny zagrożenia powodowanego przez drzewa o osłabionej statyce. Ze względu na ograniczenia ramowe w artykule przedstawiono zastosowanie metody FTA (fault tree analysis) w odniesieniu do jednego ze zdarzeń (złamania w rozwidleniu) i sposób opracowania kryteriów oceny prawdopodobieństwa złamania drzewa w rozwidleniu jako składowych metody identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Please use the following format to cite the selected article:
ROSŁON-SZERYŃSKA E. 2009. Using logic diagrams to determine a method for evaluation of probability of tree fall or break. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 173–181

Author’s address:
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warsaw, Poland
edyta_roslon_szerynska@sggw.pl
 
ROSŁON-SZERYŃSKA E. 2009. Using logic diagrams to determine a method for evaluation of probability of tree fall or break