Phenological reactions of young streetside trees of Ginkgo biloba L. in Warsaw

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 161–171
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Phenological reactions of young streetside trees of Ginkgo biloba L. in Warsaw

TATIANA SWOCZYNA, JACEK BOROWSKI, AGATA ZAMBRZYCKA
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Phenological observations of young Ginkgo trees growing in Madalińskiego Street in Warsaw were used to evaluate their tolerance for streetside environment. Spring phenological phases did not reveal any reaction for streetside conditions while autumn phenophases occurred earlier in trees growing close to the street than those growing way. 43–67% of the streetside trees showed margin chlorosis during the summer and 5–7% of them annually unfolded new generation of leaves in summertime after dropping some part of spring foliage. Although the young Ginkgo trees revealed some negative phenological reactions they seem to be tolerant sufficiently for the streetside environment.

Key words: streetside trees, roadside trees, Ginkgo, phenology of trees, urban enviroment, salinity

Streszczenie: Reakcje fenologiczne młodych drzew przyulicznych Ginkgo biloba L. w Warszawie. W latach 2006–2008 prowadzono obserwacje fenologiczne młodych drzew miłorzębu dwuklapowego, posadzonych w latach 2003–2004 przy ul. Madalińskiego w Warszawie w odległości 1,5–2,5 m oraz 8–9 m od jezdni. Pierwszy rok badań rozpoczął się długą, mroźną zimą, po której nastąpiło gorące lato z dużym niedoborem opadów w lipcu. Kolejne lata charakteryzowały się mniejszymi ekstremami temperatur oraz większymi opadami. Badania wykazały, że przebieg fenofaz wiosennych zależy od temperatur, nie zaś od bliskości jezdni. Natomiast fenofazy jesienne następowały wcześniej u drzew rosnących blisko jezdni, w większości przypadków różnica ta była istotna statystycznie. Okres wegetacyjny drzew sąsiadujących z jezdnią był istotnie krótszy niż drzew z dala od jezdni, przy czym zaznaczyła się tendencja do dalszego skracania tego pierwszego. Na stanowisku blisko jezdni obserwowano również pojawianie się brzeżnych chloroz i nekroz w okresie letnim, objaw ten obejmował 43–67% drzew przy jezdni w zależności od roku; 5–7% tych drzew rozwijało latem nowe pokolenie liści po przebarwieniu i zrzuceniu części liści wiosennych. Mimo zauważalnych zmian w rozwoju fenologicznym badanych miłorzębów, drzewa wykazały względną tolerancję na warunki przyuliczne.

Please use the following format to cite the selected article:
SWOCZYNA T., BOROWSKI J., ZAMBRZYCKA A. 2009. Phenological reactions of young streetside trees of Ginkgo biloba L. in Warsaw. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 161–171

Author’s address:
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: tatiana_swoczyna@sggw.pl
 
SWOCZYNA T., BOROWSKI J., ZAMBRZYCKA A. 2009. Phenological reactions of young streetside trees of Ginkgo biloba L. in Warsaw