Preliminary assessment of antitranspirant Vapor Gard® influence on Actinidia arguta growing under drought stress conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 149–159
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Preliminary assessment of antitranspirant Vapor Gard® influence on Actinidia arguta growing under drought stress conditions

PIOTR LATOCHA1, MAGDALENA CIECHOCIŃSKA2, STEFAN PIETKIEWICZ3, MOHAMED HAZEM KALAJI3
1Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
3Department of Plant Physiology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Nowadays, drought stress is one of the major problems in agriculture at global scale. Due to the shortage of rainfall and water sources availability many new methods to enhance plants tolerance to drought stress have been suggested. One of these methods is related to the application of some chemicals such as antitranpirants. In this study, Vapor Gard® (1% solution) was applied at 35-days intervals to reduce the transpiration rate of various genotypes of Actinidia (A. arguta and its hybrids). In order to assess the physiological state of the plant, chlorophyll content and chlorophyll a fluorescence measurements were provided under field conditions. Fruit quality and its colour were also evaluated. Vapor Gard® signifi cantly improved the physiological state of photosynthetic apparatus of Actinidia plants. This was proved by Fv/Fm, Fv/Fo, Area and chlorophyll content parameters changes. However, this improvement did not influence the visual condition of the plants. Actinidia genotypes differentiated in their response to drought stress application and Vapor Gard® treatment. The less sensitive to drought genotypes were ‘Weiki’, ‘Ananasnaya’ and ‘Jumbo’, the most sensitive one was ‘Ken’s Red’. Treatment with Vapor Gard® signifi cantly changed the colour of the fruit but had no signifi cant effect on their weight.

Key words: Actinidia arguta, Vapor Gard®, drought stress, chlorophyll a fluorescence, physiological state

Streszczenie: Wstępna cena wpływu preparatu Vapor Gard® na stan fizjologiczny aktinidii ostrolistnej rosnącej w warunkach suszy. Celem badań była ocena wpływu antytranspirantu Vapor Gard® wykonanego na bazie żywic na stan fizjologiczny aparatu fotosyntetycznego 7 odmian aktinidii ostrolistnej i jej mieszańców podczas stresu suszy. Oceniano także wpływ preparatu na wielkość i wybarwienie owoców. Badania prowadzono w 2008 r. w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa w Wilanowie. Aktinidie uważane są powszechnie za rośliny o dużych wymaganiach wodnych w okresie wegetacji. Rośliny opryskano preparatem Vapor Gard® w stężeniu 1% trzykrotnie w odstępach 30–40 dniowych, tak by utrzymać ciągłe pokrycie roślin preparatem. Kondycję roślin określono na podstawie zawartości chlorofilu w liściach oraz parametrów jego fluorescencji (parametry Fv/Fm, Fv/Fo oraz Area). Równolegle prowadzono ocenę bonitacyjną kondycji zewnętrznej roślin. Pomiary i oceny wykonano czterokrotnie podczas okresu wegetacji (na początku badań i przed każdym kolejnym opryskiem). Uzyskane wyniki pokazały iż preparat istotnie wpływał na poprawę stanu fizjologicznego aparatu fotosyntetycznego aktinidii oraz na zawartość chlorofilu w liściach. Poprawa parametrów fizjologicznych ze względu na duże nasilenie suszy nie znalazła jednak wyrazu w wyglądzie roślin. Maksymalna wydajność aparatu fotosyntetycznego w całym doświadczeniu utrzymywała się poniżej 0,83, niezależnie od zastosowanego preparatu, co świadczyło o utrzymywaniu się wszystkich roślin w stanie permanentnego stresu. Stwierdzono także, że różne odmiany aktinidii w różny sposób reagowały na suszę oraz na opryskanie preparatem Vapor Gard®. Najmniej wrażliwe na suszę okazały się odmiany Weiki, Ananasnaja i Jumbo, a najbardziej wrażliwa była odmiana Ken’s Red. Opryskanie roślin preparatem Vapor Gard® nie zwiększyło w sposób istotny masy owoców. Istotne natomiast były zmiany barwy.

Please use the following format to cite the selected article:
LATOCHA P., CIECHOCINSKA M., PIETKIEWICZ S., HAZEM KALAJI M. 2009. Preliminary assessment of antitranspirant Vapor Gard® influence on Actinidia arguta growing under drought stress conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 149–159

Author’s adresses:
Piotr Latocha
Katedra Ochrony Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
piotr_latocha@sggw.pl

Magda Ciechocińska
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland

Stefan Pietkiewicz, Mohamed Hazem Kalaji
Katedra Fizjologii Roślin SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
stefan_pietkiewicz@sggw.pl
hazem@kalaji.pl

LATOCHA P., CIECHOCINSKA M., PIETKIEWICZ S., HAZEM KALAJI M. 2009. Preliminary assessment of antitranspirant Vapor Gard® influence on Actinidia arguta growing under drought stress conditions