Effect of construction of the Słodowiec Underground Station (A-20) on the closely neighbouring tree stand

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 137–147
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Effect of construction of the Słodowiec Underground Station (A-20) on the closely neighbouring tree stand

JOANNA DUDEK-KLIMIUK1, MAGDALENA BRONK2
1Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Urban Road Investment Bard, Warsaw

Abstract: According to the obligatory rules, the implementation of the investment of constructing the successive fragment of Warsaw Underground was accompanied by many monitoring operations, including the monitoring of vegetation. The basic observed element included health state of the tree stand, being situated in the neighborhood of the station. Observations, being conducted during two-year monitoring, have become the material for analyses the aim of which was to determine the effect of the conducted work on the changes in the health state of the trees. During analyses, many unfavourable phenomena and factors affecting the vitality of the trees were considered. The data on individual trees in which the unfavourable changes were recorded, have been juxtaposed with the initial health condition of the trees, developmental stage, habitat conditions and the species sensitivity to urban environment. From the conducted studies, it results that running of construction work has a considerably smaller effect on the health state of the trees as compared to the contamination of urban environment, type of the area coverage in direct their vicinity and the unfavourable climatic conditions (high air temperatures and low atmospheric precipitations). It is advisable to conduct further monitoring for the successive vegetation season. Prolongation of the monitoring period would allow final and univocal eliminating the direct or indirect causes of the underground construction’s effect on the health state of the stand tree, being situated in the zone of risk.

Key words: health state of trees

Streszczenie: Wpływ budowy stacji metra A-20 – Słodowiec na rosnący w bezpośrednim sąsiedztwie drzewostan. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizacji inwestycji budowy kolejnego odcinka metra warszawskiego, towarzyszyło szereg prac monitujących w tym, monitoring szaty roślinnej. Podstawowym obserwowanym elementem był stan zdrowotny rosnącego w pobliżu budowy drzewostanu. Przeprowadzone w trakcie dwuletniego monitoringu obserwacje stały się materiałem dla analiz, których celem było określenie wpływu prowadzonych prac na zmiany stanu zdrowotnego drzewostanu. W trakcie analiz wzięto pod uwagę szereg niekorzystnych zjawisk i czynników wpływających na żywotność drzew. Zestawiono m.in. dane o osobnikach, u których zanotowano niekorzystne zmiany zdrowotne z ich wyjściowym stanem zdrowotnym, stadium rozwojowym, warunkami siedliskowymi, wrażliwością gatunkową na środowisko miejskie. Z przeprowadzonych badań wynika, że prowadzenie prac budowlanych ma znacznie mniejszy wpływ na stan zdrowotny drzew, niż zanieczyszczenia środowiska miejskiego, rodzaj pokrycia terenu w bezpośrednim jego sąsiedztwie czy niekorzystne zjawiska klimatyczne (wysokie temperatury powietrza i niskie opady atmosferyczne). Wskazanym byłoby dalsze prowadzenie monitoringu przez kolejny sezon wegetacyjny. Przedłużenie okresu prowadzenia monitoringu pozwoli na ostateczne i jednoznaczne wyeliminowanie bezpośrednich, bądź pośrednich przyczyn wpływu budowy metra na stan zdrowotny drzewostanu rosnącego w strefie zagrożeń.

Please use the following format to cite the selected article:
DUDEK-KLIMIUK J., BRONK M. 2009. Effect of construction of the Slodowiec Underground Station (A-20) on the closely neighbouring tree stand. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 137–147

Authors’ address:
Joanna Dudek-Klimiuk
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland

Magdalena Bronk
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa, Poland

DUDEK-KLIMIUK J., BRONK M. 2009. Effect of construction of the Slodowiec Underground Station (A-20) on the closely neighbouring tree stand