Phytotoxicity of agriculturally used soils in the vicinity of Płock petrochemical plant

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 131–135
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Phytotoxicity of agriculturally used soils in the vicinity of Płock petrochemical plant

GRAŻYNA OBIDOSKA, ELIZA SEMENOWICZ
Department of Environmental Protection

Abstract: The aim of this research was to assess the phytotoxicity of soils in the vicinity of Płock petrochemical plant. Soil samples were collected in the north-eastern direction from the facility, at 1 km, 3 km, 6 km, 12 km and 18 km distances. The phytotoxicity was assessed applying The Seedling Emergence and Growth Test with broad beans (Vicia faba), wheat (Triticum aestivum), peas (Pisum sativum) and vetch (Vicia sativa). Soil samples caused growth inhibition in any of the test species in comparison with control. The correlation between soil phytotoxicity and the distance from refinery remains unclear, but the soils at 1 km, 6 km and 18 km distances affected plant growth in the greatest degree.

Key words: petrochemical plant, soil phytotoxicity, Seedling Emergence and Growth Test

Streszczenie: Fitotoksyczność rolniczo użytkowanych gleb w sąsiedztwie zakładów petrochemicznych w Płocku. Celem pracy było określenie fitotoksyczności gleb w sąsiedztwie zakładów petrochemicznych w Płocku. Próbki gleb zostały pobrane na kierunku północno-wschodnim w odległości 1 km, 3 km, 6 km, 12 km i 18 km od rafinerii. Fitotoksyczność została oceniona na podstawie testu wschodów i wzrostu siewek u bobiku (Vicia faba), pszenicy (Triticum aestivum), grochu (Pisum sativum) i wyki (Vicia sativa). Wszystkie próbki gleb powodowały zahamowanie wzrostu siewek w stosunku do kontroli. Korelacja pomiędzy fitotoksycznością a odległością od rafinerii pozostaje niejasna, jednak gleby oddalone 1 km, 6 km i 18 km od zakładów w największym stopniu hamowały wzrost siewek.

Please use the following format to cite the selected article:
OBIDOSKA G., SEMENOWICZ E. 2009. Phytotoxicity of agriculturally used soils in the vicinity of Plock petrochemical plant. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 131–135

Authors’ address:
Katedra Ochrony Środowiska WOiAK, SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: grazyna_obidoska@sggw.pl
 
OBIDOSKA G., SEMENOWICZ E. 2009. Phytotoxicity of agriculturally used soils in the vicinity of Plock petrochemical plant