Rural front gardens in Podlasie (Hajnówka county)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 79–87
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Rural front gardens in Podlasie (Hajnówka county)

MONIKA DZIĘCIOŁOWSKA, MONIKA J. LATKOWSKA
Departament of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Studies of rural front gardens were carried out in 9 districts in Hajnówka county. Number of different garden types (rural, contemporary, neglected) was estimated. Detailed inventory of traditional front gardens was carried out. Strong predominance of traditional rural gardens over the contemporary ones was observed. The highest number of traditional gardens was observed in Białowieża and Narewka districts. In the front gardens of Hajnówka county ornamental plants were in predominance (94.3%). In the few cases (5.8%) they were accompanied by fruit plants, but no vegetables nor herbs were found. Ornamental perennials and annuals were the predominating groups in the gardens studied (34% and 26.8%, respectively). Coniferous trees and shrubs were popular only in the contemporary gardens.

Key words: ornamental plants, species composition, traditional garden.

Streszczenie: Wiejskie przedogródki na Podlasiu (powiat hajnowski). Badania inwentaryzacyjne ogrodów wiejskich przeprowadzono na terenie 9 gmin powiatu hajnowskiego. Określono liczebność poszczególnych typów ogrodów (tradycyjne wiejskie, współczesne, zaniedbane), przeprowadzono szczegółową inwentaryzację tradycyjnych ogrodów frontowych, w których dominowały rośliny zielne. Odnotowano zdecydowaną przewagę tradycyjnych wiejskich ogrodów nad współczesnymi założeniami ogrodowymi. Najliczniej tradycyjne przedogródki występowały w gminach Białowieża i Narewka. W przedogródkach powiatu hajnowskiego dominowały rośliny ozdobne (94,3%). W nielicznych przypadkach (5,8%) towarzyszyły im rośliny sadownicze. Nie odnotowano obecności roślin warzywnych ani ziół. W badanych ogrodach dominującą grupę stanowiły zimujące w gruncie byliny ozdobne (34%). Drugą pod względem częstotliwości występowania grupą okazały się rośliny jednoroczne (26,8%). W ogrodach o charakterze współczesnym występowały głównie drzewa i krzewy iglaste, obce lokalnej tradycji.

Please use the following format to cite the selected article:
DZIECIOLOWSKA M., LATKOWSKA M. 2009. Rural front gardens in Podlasie (Hajnówka county). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 79–87

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: kro@sggw.pl
 
DZIECIOLOWSKA M., LATKOWSKA M. 2009. Rural front gardens in Podlasie (Hajnówka county)