Quality and mechanical properties of infl orescence shoots of selected species of ornamental garlic as dependent on cultivation measures

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 67–77
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Quality and mechanical properties of infl orescence shoots of selected species of ornamental garlic as dependent on cultivation measures

PAWEŁ SZOT, ELŻBIETA POGROSZEWSKA, HALINA LASKOWSKA, WOJCIECH DURLAK
Institute of Ornamental Plants and Architecture of Landscape, University of Life Sciences, Lublin

Abstract: The authors studied the effect of urea, Pentakeep S, Asahi SL, and the size of bulbs on the morphological traits and mechanical properties of inflorescence shoots of Allium aflatunense B. Fedtsch, as well as the effect of cultivation site, mulching and application of Cropaid NPA on the same features of Allium sphaerocephalon L. It was found that the best developed plants of Allium aflatunense were obtained from bulbs with perimeter greater than 16 cm. No effect of the preparations applied on the species under study was discovered. Application of the Asahi SL preparation on inf orescence shoots of Allium aflatunense grown from bulbs with perimeters of 16–18 cm improved the quality of the shoots as estimated by means of the maximum force causing permanent damage to the peduncle, the strain occurring at that force, and the energy of dynamic shearing. It is favourable to cultivate Allium sphaerocephalon in an unheated PVC tunnel, due to the quality of inflorescence shoots as estimated by means of their fresh mass and dimensions. Plant spraying with Cropaid NPA and application of mulching with straw have no effect of the morphological features of inflorescence shoots. Straw mulching of Allium sphaerocephalon plants grown in a tunnel but without the application of the preparation has a favourable effect on the mechanical properties of inflorescence shoots.

Key words: Allium af atunense, Allium sphaerocephalon, urea, Pentakeep S, Asahi SL, Cropaid NPA, mulch

Streszczenie: Jakość i właściwości mechaniczne pędów kwiatostanowych wybranych gatunków czosnku ozdobnego w zależności od zabiegów agrotechnicznych. Zbadano wpływ mocznika, PENTAKEEPU S, Asahi SL, oraz wielkości cebul na cechy morfologiczne i mechaniczne pędów kwiatostanowych Allium afl atunense ‘Purple Sensation’ B. Fedtsch., jak również wpływ miejsca uprawy, ściółkowania i Cropaid NPA na te same cechy Allium sphaerocephalon L. Stwierdzono, że najbardziej okazałe rośliny Allium aflatunense uzyskano z cebul o obwodzie powyżej 16 cm. Nie stwierdzono pozytywnego wpływu stosowanych preparatów na cechy morfologiczne Allium aflatunense. Traktowanie preparatem Asahi SL pędów kwiatostanowych Allium aflatunense wyrosłych z cebul o obwodzie 16–18 cm poprawiło jakość pędów ocenioną siłą maksymalną powodującą trwałe uszkodzenie szypuły i odkształceniem występującym przy tej sile oraz energią cięcia dynamicznego. Korzystna była uprawa czosnku główkowatego (Allium sphaerocephalon) w nieogrzewanym tunelu foliowym, ze względu na jakość pędów kwiatostanowych, ocenianą ich świeżą masą i wymiarami. Opryskiwanie roślin Cropaidem NPA i stosowanie ściółkowania słomą nie miało wpływu na cechy morfologiczne pędów kwiatostanowych. Zastosowanie ściółki ze słomy w uprawie Allium sphaerocephalon w tunelu, bez aplikacji preparatu, wpływało korzystnie na właściwości mechaniczne pędów kwiatostanowych.

Please use the following format to cite the selected article:
SZOT P., POGROSZEWSKA E., LASKOWSKA H.,DURLAK W. 2009. Quality and mechanical properties of inflorescence shoots of selected species of ornamental garlic as dependent on cultivation measures. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 67–77

Authors’ adresses:
Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Leszczyńskiego 58,
20-068 Lublin, Poland
e-mail: pszot@autograf.pl
 
SZOT P., POGROSZEWSKA E., LASKOWSKA H.,DURLAK W. 2009. Quality and mechanical properties of inflorescence shoots of selected species of ornamental garlic as dependent on cultivation measures