Senescence control of cut shoots of Asparagus setaceus

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 49–56
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Senescence control of cut shoots of Asparagus setaceus

EWA SKUTNIK, JULITA RABIZA-ŚWIDER
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents trials at evaluating the effect of benzyladenine (0.1 mmol·dm–3 BA) and Chrysal RVB® (Chrysal, The Netherlands) on the senescence of cut shoots of Asparagus setaceus. BA and Chrysal RVB® were applied as 24 h conditioning after which shoots were put into vases with distilled water. Shoots treated with water were used as controls. Total proteolytic activity and that of cysteine protease as well as changes in the content of soluble proteins, free amino acids and proline were determined during the vase life. An increase in the proteolytic activity was observed during shoots senescence with concomitant decrease in soluble proteins and accumulation of free amino acids and proline. Postharvest treatments signifi cantly affected the rates of the above reactions. Pulse conditioning with commercial conditioner Chrysal RVB® delayed symptoms characteristic to senescence such as proteolysis, protein loss, and accumulation of free amino acids and proline, being however less effective than BA.

Keys words: florist greens, conditioners, benzyladenine, proteolysis, protein degradation, free amino acids, free proline.

Streszczenie: Regulacja procesu starzenia ciętych pędów szparaga pierzastego (Asparagus setaceus). W doświadczeniach sprawdzono wpływ benzyloadeniny (BA) oraz Chrysal RVB® (Chrysal, Holandia) na starzenie ciętych pędów szparaga pierzastego, określając zmiany aktywności enzymów proteolitycznych, w tym proteazy cysteinowej, zawartości białek, wolnych aminokwasów i proliny. BA i Chrysal RVB® podawano w formie 24-godzinnego kondycjonowania pędów, po czym przekładano je do wody destylowanej. Kontrolę stanowiły pędy wstawione po zbiorze do wody destylowanej. Wykazano, że w czasie starzenia ciętych pędów badanego szparaga następuje wzrost aktywności enzymów proteolitycznych, w tym proteazy cysteinowej, spadek zawartości białek rozpuszczalnych, wzrost poziomu wolnych aminokwasów i proliny, przy czym zabiegi pozbiorcze mają istotny wpływ na tempo tych przemian. Zabiegi, które przedłużają trwałość ciętych pędów tego gatunku szparaga, tj. kondycjonowanie w roztworze BA i Chrysal RVB® opóźniają procesy charakterystyczne dla starzenia: w tych kombinacjach stwierdzono istotnie niższą aktywność enzymów proteolitycznych i proteazy cysteinowej, wyższy poziom białek rozpuszczalnych, niższy natomiast poziom wolnych aminokwasów, w tym proliny, przy czym BA okazało się bardziej skuteczne niż Chrysal RVB®.

Please use the following format to cite the selected article:
SKUTNIK E., RABIZA-ŚWIDER J. 2009. Senescence control of cut shoots of Asparagus setaceus. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 49–56

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: ewa_skutnik@sggw.pl
 
SKUTNIK E., RABIZA-ŚWIDER J. 2009. Senescence control of cut shoots of Asparagus setaceus