Effect of gibberellic acid and commercial conditioners on senescence of cut shoots of Asparagus densiflorus ‘Meyerii’

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 41–48
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Effect of gibberellic acid and commercial conditioners on senescence of cut shoots of Asparagus densiflorus ‘Meyerii’

JULITA RABIZA-ŚWIDER, EWA SKUTNIK
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Here we report on trials to evaluate the effects of gibberellic acid (0.25 mmol·dm–3 GA3) as well as the Dutch commercial conditioners Chrysal RVB® and Chrysal SVB® on the senescence of cut shoots of Asparagus densiflorus ‘Meyerii’. GA3 and both preservatives were applied as 24 h conditioning after which shoots were placed into vases with distilled water. Shoots treated with water were used as controls. Total proteolytic activity and that of cysteine protease as well as changes in contents of soluble proteins, free amino acids and proline during the vase life were determined. An increase in the proteolytic activity was observed during shoot senescence with concomitant decrease in soluble proteins and accumulation of free amino acids and proline. Postharvest treatments signifi cantly affected the rate of the above changes. Pulse conditioning with GA3 or Chrysal SVB® delayed symptoms characteristic to senescence such as proteolysis and protein loss as well as accumulation of free amino acids and proline. Also in shoots conditioned in Chrysal RVB® senescence was delayed but this treatment was less effective
than the two previously mentioned solutions.

Keys words: florist greens, conditioners, proteolysis, protein degradation, free amino acids, free proline

Streszczenie: Wpływ kwasu giberelinowego i preparatów handlowych na starzenie ciętych pędów szparaga gęstokwiatowego Meyera. W doświadczeniach sprawdzono wpływ preparatów handlowych Chrysal RVB® i Chrysal SVB® firmy Chrysal (Holandia) oraz kwasu giberelinowego (GA3) na starzenie ciętych pędów Asparagus densiflorus‘Meyerii’, określając zmiany aktywności enzymów proteolitycznych, w tym proteazy cysteinowej, zawartości białek, wolnych aminokwasów i proliny. Kwas giberelinowy i preparaty handlowe podawano w formie 24-godzinnego kondycjonowania pędów, po czym przekładano je do wody destylowanej. Kontrolę stanowiły pędy wstawione po zbiorze do wody destylowanej. Wykazano, że w czasie starzenia ciętych pędów badanego szparaga następuje wzrost aktywności enzymów proteolitycznych, w tym proteazy cysteinowej, spadek zawartości białek rozpuszczalnych, wzrost poziomu wolnych aminokwasów i proliny, przy czym zabiegi pozbiorcze mają istotny wpływ na tempo tych przemian. Zabiegi, które najbardziej skutecznie przedłużają trwałość ciętych pędów tego gatunku szparaga, tj. kondycjonowanie w roztworze Chrysal SVB® i GA3 opóźniają procesy charakterystyczne dla starzenia: w tych kombinacjach stwierdzono istotnie niższą aktywność enzymów proteolitycznych i proteazy cysteinowej, wyższy poziom białek rozpuszczalnych, niższy natomiast poziom wolnych aminokwasów, w tym proliny. W pędach traktowanych preparatem Chrysal RVB® także odnotowano opóźnienie procesów charakterystycznych dla starzenia, choć nie tak efektywnie, jak w pędach kondycjonowanych Chrysal SVB® czy GA3.

Please use the following format to cite the selected article:
RABIZA-ŚWIDER J., SKUTNIK E. 2009. Effect of gibberellic acid and commercial conditioners on senescence of cut shoots of Asparagus densiflorus ‘Meyerii’ . Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 41–48

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warsaw, Poland
e-mail: julita_rabiza_swider@sggw.pl
 
RABIZA-SWIDER J., SKUTNIK E. 2009. Effect of gibberellic acid and commercial conditioners on senescence of cut shoots of Asparagus densiflorus ‘Meyerii’