Influence of selected growth regulators and chitosan on senescence of Paeonia lactiflora Pall. flowers

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 31–39
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Influence of selected growth regulators and chitosan on senescence of Paeonia lactiflora Pall. flowers

ELŻBIETA POGROSZEWSKA1, KATARZYNA RUBINOWSKA2, WŁADYSŁAW MICHAŁEK2
1Institute of Ornamental Plants and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin
2Department of Plant Physiology, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: Influence of selected growth regulators and chitosan on senescence of Paeonia lactiflora Pall. flowers. Effect of selected growth regulators and chitosan on senescence of flower shoots of Paeonia lactif ora Pall. ‘Profesor Wóycicki’ was examined. The shoots were treated with chitosan 0.05%, 0.1%, and 0.2%, benzyladenine (BA) at 100, 200, and 300 mg·dm–3 concentrations, and gibberellic acid (GA3) at 100, 200, and 300 mg·dm–3 concentrations in forms of 20-hour conditioning or 5-minute flower bud pulsing. Then, shoots were placed in a tap water under room conditions. The content of water and anthocyanins in peony buds as well as electrolytes leakage (EL) were determined after 2, 5, and 8 experimental days. The conditioning of Paeonia lactiflora shoots directly after the harvest in 0.2% chitosan and 100 mg·dm–3 BA solutions reduced water loss in flower petals. Pulsing the flower buds for 5 minutes in 0.05 and 0.1% chitosan positively affected the water content in their tissues. The most favorable physiological status of cellular membranes was achieved by using of in 0.05%, 0.1%, and 0.2% chitosan and 200 mg·dm–3 BA solutions, while shoot conditioning in 0.05% chitosan contributed to degradation of cytoplasmic membranes. The highest concentration of anthocyanins were recorded when shoots were remained at room temperature for 2 days in treatments where Paeonia lactiflora was treated with GA3 at 100 mg·dm–3 concentration. Along with the time, anthocyanins level in flowers decreased, regardless of the way of post-harvest shoot treatment.

Key words: peony buds, benzyladenine, gibberellic acid, chitosan, anthocyanins, electrolyte leakage, water content.

Streszczenie: Wpływ wybranych regulatorów wzrostu i chitozanu na starzenie się kwiatów Paeonia lactifl ora Pall. Poddano badaniu pędy kwiatowe Paeonia lactifl ora Pall. ‘Profesor Wóycicki’. Pędy traktowano roztworami Chitozanu 0,05, 0,1, 0,2%, benzyloadeniny (BA) w stężeniu 100, 200 i 300 mg⋅dm–3 oraz kwasu giberelinowego (GA3) w stężeniu 100, 200 i 300 mg·dm–3 w formie dwudziestogodzinnego kondycjonowania lub pięciominutowego zanurzania pąków kwiatowych. Następnie pędy umieszczono w wodzie wodociągowej w warunkach pokojowych. Określono procentową zawartość wody w pąkach, wypływ elektrolitów (EL) oraz zawartość barwników antocyjanowych. Pomiary przeprowadzono po dwóch, pięciu i ośmiu dniach trwania doświadczenia. Stwierdzono, że kondycjonowanie pędów Paeonia lactiflora Pall. bezpośrednio po zbiorze w roztworze Chitozanu 0,2% i BA w stężeniu 100 mg·dm–3, ogranicza stratę wody w płatkach kwiatów. Moczenie pąków kwiatowych przez pięć minut w roztworze Chitozanu 0,05 i 0,1% pozytywnie wpływało na zawartość wody w ich tkankach. Najkorzystniejszy stan fizjologiczny błon komórkowych zapewniało moczenie pąków Paeonia lactiflora Pall. w roztworze Chitozanu o stężeniu 0,05, 0,1 i 0,2% oraz w roztworze BA – 200 mg·dm–3. Natomiast kondycjonowanie pędów w roztworze Chitozanu 0,05% przyczyniało się do degradacji błon cytoplazmatycznych. Największą koncentrację antocyjanów stwierdzono po dwóch dniach przetrzymywania w temperaturze pokojowej, pędów piwonii chińskiej traktowanej gibereliną GA3 w stężeniu 100 mg·dm–3. W miarę upływu czasu zawartość antocyjanów w kwiatach malała, bez względu na sposób pozbiorczego traktowania pędów.

Please use the following format to cite the selected article:
POGROSZEWSKA E., RUBINOWSKA K., MICHAŁEK W. 2009. Influence of selected growth regulators and chitosan on senescence of Paeonia lactiflora Pall. flowers. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 31–39

Author’s address:
Elżbieta Pogroszewska
Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 58,
20-068 Lublin, Poland
e-mail: epogroszewska@wp.pl

Katarzyna Rubinowska, Władysław Michałek
Katedra Fizjologii Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15,
20-950 Lublin, Poland
e-mail: katarzyna.rubinowska@up.lublin.pl
 

POGROSZEWSKA E., RUBINOWSKA K., MICHAŁEK W. 2009. Influence of selected growth regulators and chitosan on senescence of Paeonia lactiflora Pall. flowers