The effect of some chemical substances on the longevity of flowers of the spider flower (Cleome spinosa Jacq.)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 17–21
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

The effect of some chemical substances on the longevity of flowers of the spider flower (Cleome spinosa Jacq.)

EDYTA KWIATKOWSKA, JADWIGA WAŹBIŃSKA
Chair of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Faculty of Environmental Management and Agriculture

Abstract: Four cultivars of the spider flower (‘Cherry Queen’, ‘Helen Campbell’, ‘Rose Queen’, ‘Violet Queen’) were examined to test different holding solutions on the flowers longevity. The following chemical substances were applied:
1. H2O (control);
2. 8-HQS (8-hydroxyquinoline sulphate) 200 mg·dm–3 + 2% sucrose;
3. 8-HQS 200 mg·dm–3 + 4% sucrose;
4. 8-HQS 200 mg·dm–3 + GA3 50 mg·dm–3;
5. 8-HQS 200 mg·dm–3 + GA3 100 mg·dm–3;
6. 8-HQS 200 mg·dm–3 + 2% sucrose + GA3 50 mg·dm–3;
7. 8-HQS 200 mg·dm–3 + 4% sucrose + GA3 100 mg·dm–3.
The flowers’ longevity (in days) was assessed based on their appearance from the moment of cutting to the moment of wilting and dropping of entire flowers or their individual elements (mainly petals). The flowers’ longevity depended on the variety and the holding solution applied. The longevity of the ‘Cherry Queen’ flowers was shown to be the highest (6.99 days), whereas this characteristic in the remaining flowers ranged from 5.18 to 5.42 days. The solution of 8-HQS with 2% of sucrose proved to be the most effective holding solution for most cleome cultivars (especially ‘Cherry Queen’ cultivar – 10 days). 8-HQS applied in combination with gibberellic acid or with sucrose and gibberellic acid, did not extend the longevity of the studied cultivars of the spider flower.

Key words: cultivar, 8-hydroxyquinoline sulphate, sucrose, gibberellic acid

Streszczenie: Wpływ niektórych substancji chemicznych na trwałość kwiatów kleome ciernistej (Cleome spinosa Jacq.). Materiałem do badań były cztery odmiany kleome ciernistej (‘Cherry Queen’, ‘Helen Campbell’, ‘Rose Queen’, ‘Violet Queen’). Do przedłużenia ich trwałości po ścięciu, zastosowano następujące substancje chemiczne:
1. H2 (kontrola);
2. 8-HQS (siarczan 8-hydroksychinoliny) 200 mg⋅dm–3 + 2% sacharozy;
3. 8-HQS 200 mg⋅dm–3 + 4% sacharozy;
4. 8-HQS 200 mg⋅dm–3 + GA3 50 mg⋅dm–3;
5. 8-HQS 200 mg⋅dm–3 + GA3 100 mg⋅dm–3;
6. 8-HQS 200 mg⋅dm–3 + 2% sacharozy + GA3 50 mg⋅dm–3;
7. 8-HQS 200 mg⋅dm–3 + 4% sacharozy + GA3 100 mg⋅dm–3.
Trwałość (dni) kwiatów oceniano na podstawie wyglądu zewnętrznego od chwili ścięcia do momentu więdnięcia i opadania całych kwiatów lub pojedynczych jego elementów (głównie płatków). Trwałość kwiatów kleome zależała od odmiany i zastosowanego roztworu przechowującego. Wykazano, że największą trwałością kwiatów odznaczała się odmiana ‘Cherry Queen’ (6,99 dni), natomiast u pozostałych odmian trwałość wahała się od 5,18 do 5,42 dni. Najlepszym roztworem przechowującym dla większości odmian kleome (szczególnie ‘Cherry Queen’ – 10 dni) okazał się siarczan 8-hydroksychinoliny z dodatkiem 2% sacharozy. 8-HQS zastosowany łącznie z kwasem giberelinowym lub z sacharozą i kwasem giberelinowym nie przedłużał trwałości badanych odmian kleome ciernistej.

Please use the following format to cite the selected article:
KWIATKOWSKA E., WAZBINSKA J. 2009. The effect of some chemical substances on the longevity of flowers of the spider flower (Cleome spinosa Jacq.). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 17–21

Author’s address:
Katedra Ogrodnicwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 21,
10-957 Olsztyn, Poland
e- mail: jwaz@uwm.edu.pl
 
KWIATKOWSKA E., WAZBINSKA J. 2009. The effect of some chemical substances on the longevity of flowers of the spider flower (Cleome spinosa Jacq.)